fredag 10 januari 2014

Jaktkritik


I slutet av 1990-talet skickade vi i föreningen Jaktkritikerna in  ett besvär över Sveriges lodjursjakt till EU. 2001 kom då EU:s s k motiverade yttrande där kommisionären förkastade Sveriges skäl till lodjursjakten. Lodjuren tillhör ju en av de arter som skyddas genom EU:s habitatdirektiv. 
Efter en del skriftväxling mellan EU och svenska regeringen lyckades regeringen övertyga EU att artikel 16:s e) krav skulle gälla i Sverige för lodjursjakten. I e)-kravet står "För att under strängt kontrollerade förhållandeen selektivt och i begränsad omfattning tilåta insamling och förvaring av vissa exemplar av de arter som finns förtecknade i bilaga 4 i en begrä'nsad mängd som fastställs av de behöriga nationella myndigheter".
I bilga 4 ingår alltså lodjur. Paragrafen handlar, tycker vi, om insamling för vetenskapliga ändamål. Skrivningen "strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i begränsad omfattning tillåta insamling och förvaring" tyder på detta. Möjligen skulle även insamling till museer kunna tillämpas. Något annat anser vi vara omöjligt. 
I sitt motiverade yttrande från EU står "Kommisionen kan även konstatera att inte heller något av de övriga skäl som nämns i artiklarna 16:1 punkterna a) - e) i habitatdirektiven föreligger i detta fall".
Hur kom det sig att Sverige kunde återta lodjursjakten 2004? Jo, tidigare hade Margot Wallström varit miljökommisionär men 2003 hade hon ersats med en ny kommisionär som av okunnighet eller slöhet inte ville gå vidare med ärendet. 
Alltnog började lodjursjakten 2004 med 33 djur med 27 fällda. De senaste åren har detta antal ökat till över 100 djur. 2010 tilläts jakt på 209 lodjur. Detta kan ju omöjligen anses "selektivt och i begränsad omfattning".
Jaktkritikerna kommer av denna anledning snart att på nytt skicka in ett klagomål om den svenska jakten på lodjur till EU. 

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

Inga kommentarer: