fredag 28 februari 2014

Jaktkritik


Påverkan på fisket och behov av skyddsjakt viktiga frågor i förvaltningsplan för skarv

Förvaltningen av skarv är till stora delar ett regionalt ansvar och det är länsstyrelsen som har ansvaret för förvaltning av skarven. Den nationella förvaltningsplanen för skarv ger vägledning om hur bland annat skador på fisket kan hanteras och om beslut om jakt.

 
Skarven är en art som finns naturligt i Sverige. Naturvårdsverket gör bedömningen att skarven uppfyller kriterierna för gynnsam bevarandestatus. Därför handlar förvaltning av skarv främst om skadeförebyggande åtgärder, inte om åtgärder i naturvårdande eller populationsförstärkande syfte.
Skyddsjakt för att förhindra allvarliga skadorNär det gäller jakt är det möjligt med skyddsjakt. En jakt för att minska populationen strider mot EU:s fågeldirektiv och är inte tillåten med dagens lagstiftning. Skyddsjakten är till för att förhindra allvarlig skada men anses också fylla en viktig funktion som förebyggande skrämselåtgärd.
─ Det är möjligt med skyddsjakt på skarv om kriterierna för skyddsjakt är uppfyllda. Det verkar inte finnas behov av en utökad jakt eftersom det enligt länsstyrelsens återrapportering är cirka 50 procent av tilldelningen som fälls i skyddsjakt, säger Christer Pettersson, handläggare på Naturvårdsverket.

Det intressanta med denna skrivning är att storskarv inte får jagas för att minska populationen. Men detta gäller INTE lodjur! Förklara detta för mig. Lodjuret har en betydligt minde population och har mycket mindre chans till överlevnad på sikt (sämre bevarandestatus).

Läs vår hemsida: www.jaktkritik.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Läs gärna boken "Jaktkritik . essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

Inga kommentarer: