söndag 19 november 2017

Jaktkritik

I torsdags hörde jag på programmet "Nordegren och Epstein" . Det är ytterst sällan jag lyssnar på detta program men jag hörde en presentation om vad programmet skulle innehålla. Bl a skulle man tala om sälar och storskarv i Östersjön och eftersom detta ämne har debatterats mycket så tyckte jag att det skulle vara intressant.En professor  från Stockholms universitet intervjuades om en undersökning han tydligen var intiativtagare till för som han sa "ta reda på hur det förhöll sig med" sambandet mellan säl, storskarv och fisken i Östersjön. En sammanfattning finns av professorns synpunkter på Youtube "vilka konkurrerar om fisken i Östersjön?"Han påstår att gråsälen tar ca 100 000 ton fisk/år i Östersjön eller ca 50% av vad fiskare fångar och storskarven tar ca 40 000 ton fisk. Övriga fågelarter (tärnor, skrak, trutar) tar ca 60 000 ton. Han är inte ensam i studien utan har 12 andra forskare från Finland, Estland och Danmark med sig.  Jag har inte läst rapporten och vet inte hur forskarna kommit fram till de resultat de redovisar men jag har försök att på nätet hitta uppgifter om gråsäl och storskarv. På Skansens hemsida finns uppgift att en gråsäl "kan äta upp till 7 kg/dag". Ett rovdjur har olika lycka vid sitt jagande och jag antar att 5kg/dag är ett medeltal. Fisk, i alla fall strömming som är sälens huvudsakliga föda, är kaloririk och sälen själv ganska flegmatisk så detta födointag räcker säkert. Med 400 dagar/år blir det 2 ton per säl. Enligt Artdatabanken så finns det ca 20 000 vid den svenska kusten framför allt i Stockholm skärgård och vid Åland. Antalet är färre längre norr ut och i södra Sverige. Enligt min beräkning ger detta 40 000 ton som sälen äter. Om man räknar hela Östersjön så finns det ca 40 000 gråsälar och då skulle det alltså gå åt 80 000 ton. Detta tal är ju lika det angivna. Möjligen räknar forskarna med högre konsumtion av fisk hos sälen. Men hur stor är sälen påverkan på fisket. I Youtube islaget påstår professorn att påverkan är betydande. Enligt Havs- och vattenmyndigheten är Sveriges fiskekvoter 180 000 ton av matfisk. Jag antar att övriga länder runt Östersjön (Finland, de Baltiska staterna, Polen, Tyskland och Danmark) troligen har minst lika stora kvoter och då är vi uppe i 400 000 ton fisk som landas per år. Gråsälen skulle alltså ta ca 20-25% av den försäljningsbara fisken. Dessutom tar säkert gråsälen största delen av sin föda från strömming/skarpsillsbestånden som nu är mycket stora på grunda av torskens tillbakagång. Storskarven äter enligt uppgift på nätet 0,5 kg/dag alltså 1/10 del av vad gråsälen gör. Det tycks märkligt då gråsälen väger 100 gånger mer men fåglar förbrukar troligen mer energi. I Östersjön finns ca 100 000 storskarvar av rasen mellanskarv. Detta antal skarvar ger att dessa fåglar äter 50 ton fisk/dag = 20 000ton/år. Men mellanskarven är en flyttfågel och finns i Östersjön under ca ett halvt år vilket minskar konsumtionen till 10 000 ton. Under året föds ungar som behöver mat och är i havet ca 1/4 år och fördubblar populationen under den tiden vilket ger den totala mängden fisk till 15 000 ton. Dessutom anses mellanskarven leva på "skräpfisk, mört, gärs, löja men även abborre som professorn påtalade ett par gånger. Men om det är något som påverkar fiskbestånden i Östersjön är det övergödningen, varmare vatten, lägre salthalt och mindre syre. Jag tror att professorn har ett syfte med sin undersökning. I sitt Youtube inlägg säger han att en reduceringar av skarvarna med 75% inte gör fågeln sällsynt. För min egen del tror jag att gråsälen gör större skada på fisket genom att äta fiskar som hamnar i näten och att de förstör näten då de själva fastnar i näten och i sin förtvivlan försöker slita sig loss inan de drunknar. Min kritik av studien gäller alltså: forskarnas beräkning av gråsälens och mellanskarvens populationsstorlekar och/eller deras fiskkonsumtion och deras jämförelser med övrigt fiske. För övrigt ifrågasätter jag deras syfte. "För att ta reda på hur det förhåller sig" låter neutralt men då slutsatserna är överdrivna och att professorn tycker att mellanskarven kan reduceras med 75% tyder inte på objektivitet. Om fisket minskat, som vissa påstår men ingen visat, är nog det mer rimligt att studera och diskutera den mycket stora försämring av Östersjöns vatten som skett de senast 70 - 80 åren. Fiskeribiologer anser också att de kvoter som EU godkänner t ex för torsk är alldeles för generösa vilket också måste tas i beaktande då torsken är en rovfisk som har stor betydelse för fiskbestånden. Som något bevandrad i statistik vet jag att enklar orsak-verkan samband aldrig finns.  Läs och köp boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se. Bli medlem och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna


Inga kommentarer: