söndag 25 mars 2018

Jaktkritik

Ytterligare om illegal jakt

Det är uppenbart att det inte är bara vargar som jagas illegalt. Det vore ju också konstigt.  Jag hittar på riksdagens hemsida( https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/mal-for-rovdjuren-del-1_H0B322/htmlett) från 2012 ett papper där det framgår att mer än 3% av björnarna dödas illegal, fler än 100 lodjur och 60-70% av de vuxna järvarna som död dödas illegalt.
Varför tillåter riksdagen licensjakt och varför införs inte striktare regler för skyddsjakt?

fredag 23 mars 2018

Jaktkritik

50 -  60 vargar dödas illegalt varje år i Sverige

Jag har ingen TV. De få program som jag vill se, ser jag på datorn. Därför kände jag inte till ett inslag på SVT om hur många vargar som beräknas dödas illegalt. Detta fick jag veta när jag pratade med en kompis. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/omfattande-illegal-vargjakt
Jag har tidigare när jag tagit upp vargfrågan här på bloggen nämnt att det kan vara ett 10-tal vargar som dödas illegalt men nu hör jag att forskare anser att det är så många som 50 - 60 individer per år.
Tillsammans med de mer än 20 som dödas i licensjakten, de ca 20 som dödas i skyddsjakt och de 10-tal som dödas i trafiken blir det 100 vargar som död en onormal död. Det finns ju naturligtvis också många framför allt unga och gamla vargar som också dör. Det är självfallet omöjligt att vargstammen kan klara en sådan åderlåtning med 25 - 35% döda varje år. När ska Riksdag och Naturvårdsverk uppmärksamma detta och avskaffa licensjakten och inskränka möjligheten till skyddsjakt för att klara vargstammen på sikt?

torsdag 22 mars 2018

Jaktkritik

I går hörde jag på radion att San Fransisco skulle förbjuda försäljning av pälsar. Det framgick av inslaget att förbudet var baserat av djurskyddsskäl. Om det var uppfödningen av minkar, rävar och dylika pälsdjur framgick inte men det kan ju vara beroende av att USA liksom Kanada använder saxar vid fångst av pälsdjur. Att så sker gjorde att EU förbjöd import av pälsar från dessa länder någon gång för 20 år sedan. Jag är osäker på när detta förbud infördes och det kan ha varit tidigare. Dessutom vet jag inte om ISA eller Kanada har ändrat sin djurskyddspolitik sedan dess. Alltnog är pälsförsäljningsförbudet en bra åtgärd. Nu är det väl så att de flesta i västvärlden har frångått att bära päls och den största delen av svenska minkpälsar säljs till Kina. Att detta land ska bli mer djurvänligt har jag inga förhoppningar på.
Men att pälsfarmer får en svårare att motivera sin verksamhet gör också att våra andra behandlingar av djur måste ifrågasättas. Jag är så nationalistisk att jag tror att Sverige har en av de bästa djurhållningarna i världen. Men är den berättigad? Ja, svarar de som vill äta kött och mejeriprodukter.  Får djuren under sin levnad ett hyggligt gott liv kanske det kan försvaras. Tjurar avlivas fort även de som ska ingå i aveln medan korna får leva fem-sex år. Avlivas djuren snabbt och utan stress så kan det kanske det kan försvaras. Men varför finns jakt som enbart är till för nöje och spännings skull? Här avlivas kanske bara 80-90% skonsamt och utan stress. 100 000-tals djur skadeskjuts och måste lida för att en del personer tycker det är roligt att döda djuren. Kött är inget nödvändigt livsmedel och oftast är köttet obetydligt hos de flesta av de djur som dödas. Ca 1/3 av alla djur som dödas kastas dessutom direkt på sopbacken. De är de djur som ingår i den s k viltvården. Hur länge ska detta onödigt dödande få fortsätta? Är det inet dags att förbjuda detta djurförakt som inte har något annat syfte att förnöja en minoritet på kanske några procent av vår befolkning?  

tisdag 20 mars 2018

Jakt är obiologisk och skadlig

När jag för några dagar sedan tog upp de stora nackdelar som fåglar utsetts för vid jakt, tog jag inte upp den mer övergripande nackdelen med jakt för alla djur som jagas.
Jakt sker slumpmässigt då jakten dödar både djur som skulle ha överlevt och reproducerat sig men också naturligtvis djur som skulle dö utan att reproducera sig alltså oftast unga djur. Jakten förändrar alltså möjligheten för alla jagade djurstammar att bli bra anpassade för det liv de lever och i den miljö de lever i. Varför jag tar upp denna självklara aspekt är att jag läst en engelsk bok om fåglar där författaren menar att det dör så många fåglar i tidig ålder att den reducering som jakten innebär spelar ingen roll. Det är sant att små tättingar har stora kullar och att kanske 70% av ungarna dör den första vintern. Nu jagas ju inte små fåglar som mesar utan däremot andra som är mer långlivade som tjäder, orre och andra höns- och andfåglar och gäss. Där är det med mycket stor sannolikhet att   även äldre fåglar död i jakten.
Vad spelar det för roll? Jo, dessa fåglar har visat sig klara kanske flera vintrar och undgått blivit tagna av rovdjur. Deras anpassning har alltså varit bra. En del personer , även med professors namn, tycks anse att det inte spelar någon roll vilken individ som överlever. Så är det naturligtvis inte. Den eventuella individ som skulle kunna överleva om en annan individ dör ("den enes död den andras bröd") gäller inte. Antag att födan är knapp och att det finns en konkurrens mellan olika individer så kommer den sämre anpassade individen är dra det kortaste strået. Individer är inte lika.
Ett typiskt exempel på hur jakten förstört och totalt förändrat en djurpopulation är den svenska älgstammen. Här finns ingen naturlig balans utan älgstammen har en mycket skev åldersfördelning och  könskvoten är helt förändrad så att det finns tre kor på en tjur. Självfallet vet jägarkåren om detta. Men när jag läser om den jägaren som aldrig på 10 år skjutit en älg sköt sin första då det kom en tiotaggare framför honom. I samband med SCA-skandalen vittnade den förre VD för Nordea (Clausen?) skrattande om att han fått skjuta en tolvtaggare på en av dessa jaktresor. När troféjakten har så stor betydelse för jägare så har jag inte mycket hopp om att älgpopulationen kommer att bli normal   någonsin.
Nu skjuts väl inte fåglar för att få troféer men jag är övertygad om att ingen population mår bra av jakt. Speciellt är den sena jakten på senvintern skadlig. Fågelstammarna blir bara sämre genetiskt.

torsdag 15 mars 2018

Jaktkritik

Jag har fått ett erbjudande att hålla ett föredrag om fåglar och jakt. Eftersom jag varit medlem i SOF sedan 1956 och varit ordförande i Upplands OF så ligger det mig naturligtvis varmt om hjärtat att få framför mina åsikter om fågeljakt.
Jag har alltid tyckt att SOF har haft en sund inställning till fågeljakt men att föreningen inte fört fram sina åsikter till de som har möjligheten att åstadkomma några förändringar; regering och riksdagsledamöter.
På ett årsmöte hade jag med andra undertecknare en motion just om detta. Motionen mottogs vänligt och man framförde att föreningen skulle verka i motionens anda. Men inget har gjorts. När jag frågade en styrelseledamot om detta hade han inget svar. Det sista jag såg om SOF:s agerande i jaktfrågor var att de skrivit till miljöministern Skoog om att förbjuda blyhagel i grunda havsvikar liksom det redan är förbjudet i sjöar och viltvatten.
Blyhagel är ett stort problem men det är tveksamt om ersättningen med stålhagel löser ett annat problem nämligen skadeskjutningen. Jag har tidigare skildrat andjakten vid ett viltvatten på Harg där många änder skadesköts. Jag har även under många år träffat ornitologer som berättat för mig att de också sett hur allvarligt jakt på flygande fåglar är när det gäller skadeskjutningar. Om nu all fågeljakt skulle ske med stålhagel skulle troligen ännu fler fåglar skadeskjutas. Stålhagel är inte giftigt men är lättare och sprider sig mer och avståndet till fågeln måste vara mindre om samma verkan ska kunna döda fågeln. Ett större och tyngre hagel sprider sig mindre men måste ha större krutladdning för att kunna nå långt och orsakar kraftig rekyl och sliter gevärets pipa mer vilket jägarna naturligtvis avskyr. Jag tro därför att det kommer att vara mycket svårt att komma ifrån problemet med skadeskjutning på fåglar varför fågeljakten borde förbjudas.
Detta är alltså det första skälet till att förbjuda fågeljakt. Det finns en svensk undersökning där man undersökte sädgäss som visade sig ha stora mängder blyhagel i sina kroppar. T o m hade 60% av äldre sädgäss hagel i kroppen. När man ansåg att gässen skulle skjutas med kula ansåg jägarna att risken för att kulan skulle fara vidare och skada människor eller egendom var värre och ingen förändring skedde. Jägarna kanske hade rätt denna gång då det för några år sedan dog en skidåkare som fick en kula i sig då en älgjägare sköt på en älg och kulan gick i genom älgkroppen.
Ett annat skäl till att förbjuda fågeljakt är att utbytet av kött är försumbart. Hur många gram kött erhålls från en björktrast? Det skjuta  ca 1 500 björktrastar varje år i Sverige. De flesta andarter ger heller inte många gram kött. Dessutom blir ofta köttet bemängt med bly efter blyhaglet och är oätbart. Detta visste kungen om då han och några kompisar jagare fasaner i Ungern. De lämnade helt enkelt kvar de skjutna faserna på platsen. Även ripor har hittats på liknande sätt. Varför ska det vara tillåtet att använda levande varelser som pricktavlor? Det finns lerduvor.
Många arter skjuts framför allt kråk - och måsfåglar skjuts därför att de betraktas som skadedjur. Det är naturligtvis ett ovärdigt sätt att se på levande varelser. Den s k viltvården ger inte jägarna någon som helst fördel. Det är ett föråldrat sätt att se på naturen. Man kan jämföra det föråldrade sättet att se på rovfåglar och ugglor som fanns på 1800- och i början av 1900-talen. Denna jakt skadar och orsakar stort lidande och tillför ingen nytta som jägarna tror.
Det finns ett par arter som har kommersiellt värde som tjäder och orre. Problemet med jakten på dessa två arter är att många anser att båda dessa arter minskar framför allt beroende på ett missgynnande skogsbruk. Även om inventeringen visar att tjädern ökat något de senaste 20 åren i de nordliga länen så är alla (?) överens om att båda arterna minskat kraftigt sedan 1960-talet. De senaste avskjutningssiffrorna som Jägareförbundet angivet har jakten på båda arterna minskat de senaste 10 åren från drygt 25 000 tjädrar till ca 15 000/år och från drygt 40 000 orrar till 15 000/år. Jägarna menar för att försvara sin jakt att de tar hänsyn till den numerär som finns i naturen.  Det ifrågasätter jag. Just på dessa arter finns det ett stort kommersiellt värde och ju sällsyntare tjäder och orre bler desto större värde har de t ex för restauranger. Jag ser med oro  på de minskande populationerna av dessa arter där jakten lägger sten på börda då de gynnsammaste biotoperna försvinner i skogsbruket.  

onsdag 7 mars 2018

Jaktkritik

Den onödiga och grymma valjakten
Jag hörde på radio att Norge skulle tillåta dödandet av 1 300 vikvalar. Det är Norge , Island och Japan som struntar i den internationella valkommissionens för bud att döda valar.
För min egen del anser jag att valjakt tillhör de mest grymma sätten att döda ett djur och av den anledningen borde förbjudas. Det är är oerhört tragiskt att länderna som motsätter sig valkommissionens förbud inte går att straffa. Jag vill ändå passa på att citera Peter Singer:
"I did not argue that whaling should stop because whales are endangered [...] Instead I argue that whales are social animals with big brains, capable of enjoying life and of feeling pain -and not only physical pain, but very likely also distress at the loss of one of their group. Whales cannot be humanely killed - they are too large, and even with an explosive harpoon, it is difficult to hit the whale in the right spot.[...] Hence the harpooned whales typically die slowly and painfully. These facts raise a big ethical question mark over the whaling. [...] ... the wrongness of causing neddless suffering beings is not culturally specific value. [...] The same can be said of various forms of hunting in other countries...."
ur Ethics in the Real World (Princeton Press 2016)

fredag 2 mars 2018

Jaktkritik

När jag inte hat något själv att skriva så får jag ta till vad andra har skrivit. Här är ett inlägg som kan kommenteras på  DN.
https://asikt.dn.se/asikt/debatt/stoppa-trofejakten-pa-fridlysta-lodjur/
Lodjursjakten har inget berättigande. Den är bara till för att jägarna vill eliminera en konkurrent till dem själva. Lodjur tar rådjur och det är dessa som jägarna vill ha för sig själva