torsdag 15 mars 2018

Jaktkritik

Jag har fått ett erbjudande att hålla ett föredrag om fåglar och jakt. Eftersom jag varit medlem i SOF sedan 1956 och varit ordförande i Upplands OF så ligger det mig naturligtvis varmt om hjärtat att få framför mina åsikter om fågeljakt.
Jag har alltid tyckt att SOF har haft en sund inställning till fågeljakt men att föreningen inte fört fram sina åsikter till de som har möjligheten att åstadkomma några förändringar; regering och riksdagsledamöter.
På ett årsmöte hade jag med andra undertecknare en motion just om detta. Motionen mottogs vänligt och man framförde att föreningen skulle verka i motionens anda. Men inget har gjorts. När jag frågade en styrelseledamot om detta hade han inget svar. Det sista jag såg om SOF:s agerande i jaktfrågor var att de skrivit till miljöministern Skoog om att förbjuda blyhagel i grunda havsvikar liksom det redan är förbjudet i sjöar och viltvatten.
Blyhagel är ett stort problem men det är tveksamt om ersättningen med stålhagel löser ett annat problem nämligen skadeskjutningen. Jag har tidigare skildrat andjakten vid ett viltvatten på Harg där många änder skadesköts. Jag har även under många år träffat ornitologer som berättat för mig att de också sett hur allvarligt jakt på flygande fåglar är när det gäller skadeskjutningar. Om nu all fågeljakt skulle ske med stålhagel skulle troligen ännu fler fåglar skadeskjutas. Stålhagel är inte giftigt men är lättare och sprider sig mer och avståndet till fågeln måste vara mindre om samma verkan ska kunna döda fågeln. Ett större och tyngre hagel sprider sig mindre men måste ha större krutladdning för att kunna nå långt och orsakar kraftig rekyl och sliter gevärets pipa mer vilket jägarna naturligtvis avskyr. Jag tro därför att det kommer att vara mycket svårt att komma ifrån problemet med skadeskjutning på fåglar varför fågeljakten borde förbjudas.
Detta är alltså det första skälet till att förbjuda fågeljakt. Det finns en svensk undersökning där man undersökte sädgäss som visade sig ha stora mängder blyhagel i sina kroppar. T o m hade 60% av äldre sädgäss hagel i kroppen. När man ansåg att gässen skulle skjutas med kula ansåg jägarna att risken för att kulan skulle fara vidare och skada människor eller egendom var värre och ingen förändring skedde. Jägarna kanske hade rätt denna gång då det för några år sedan dog en skidåkare som fick en kula i sig då en älgjägare sköt på en älg och kulan gick i genom älgkroppen.
Ett annat skäl till att förbjuda fågeljakt är att utbytet av kött är försumbart. Hur många gram kött erhålls från en björktrast? Det skjuta  ca 1 500 björktrastar varje år i Sverige. De flesta andarter ger heller inte många gram kött. Dessutom blir ofta köttet bemängt med bly efter blyhaglet och är oätbart. Detta visste kungen om då han och några kompisar jagare fasaner i Ungern. De lämnade helt enkelt kvar de skjutna faserna på platsen. Även ripor har hittats på liknande sätt. Varför ska det vara tillåtet att använda levande varelser som pricktavlor? Det finns lerduvor.
Många arter skjuts framför allt kråk - och måsfåglar skjuts därför att de betraktas som skadedjur. Det är naturligtvis ett ovärdigt sätt att se på levande varelser. Den s k viltvården ger inte jägarna någon som helst fördel. Det är ett föråldrat sätt att se på naturen. Man kan jämföra det föråldrade sättet att se på rovfåglar och ugglor som fanns på 1800- och i början av 1900-talen. Denna jakt skadar och orsakar stort lidande och tillför ingen nytta som jägarna tror.
Det finns ett par arter som har kommersiellt värde som tjäder och orre. Problemet med jakten på dessa två arter är att många anser att båda dessa arter minskar framför allt beroende på ett missgynnande skogsbruk. Även om inventeringen visar att tjädern ökat något de senaste 20 åren i de nordliga länen så är alla (?) överens om att båda arterna minskat kraftigt sedan 1960-talet. De senaste avskjutningssiffrorna som Jägareförbundet angivet har jakten på båda arterna minskat de senaste 10 åren från drygt 25 000 tjädrar till ca 15 000/år och från drygt 40 000 orrar till 15 000/år. Jägarna menar för att försvara sin jakt att de tar hänsyn till den numerär som finns i naturen.  Det ifrågasätter jag. Just på dessa arter finns det ett stort kommersiellt värde och ju sällsyntare tjäder och orre bler desto större värde har de t ex för restauranger. Jag ser med oro  på de minskande populationerna av dessa arter där jakten lägger sten på börda då de gynnsammaste biotoperna försvinner i skogsbruket.  

Inga kommentarer: