tisdag 16 januari 2018

Jaktkritik

För en tid sedan blev jag uppmärksammad på att Naturskyddsföreningen hade en nyare jaktpolicy (https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/Jakt_och_viltvardspolicy_jan16_0.pdf) än den jag mottagit för ca 15 år sedan. Dokumentet är antagit av Naturskyddsföreningens riksstyrelse 2014.
Jag skulle aldrig skriva under detta dokument om jag hade suttit i styrelsen då jag anser det ofullständigt, för litet konkret och motsägelsefullt på vissa områden.
Naturskyddsföreningen har aldrig varit en djurskyddsföreningen i första hand utan inriktar sig på bevarandeaspekten. Detta präglar också detta dokument på 15 sidor.
Jag har självklart invändning som alla som läser min blogg förstår. Jag tar några citat för att belysa mitt ställningstagande. "Jakten är en del av vårt kulturarv". Då knappt 3% av Sveriges befolkning jagar så blir alla hobbys "kulturarv". "Kulturarv" kan inte vara ett skäl till att fortsätta en en osund hantering.  "Det finns flera skäl att utnyttja de resurser som vilda djur bidrar med. " Jag anser att levande varelser inte är en "resurs". Det är oerhört provocerande och ett otäckt synsätt. I detta avsnitt finns också en mycket dunkel och oklar skrivning. "Utgångspunkten för allmän jakt och licensjakt ska vara att bytet tas tillvara för nyttoändamål." Vad menas med "nyttoändamål"? Innebär det att mårdhår kan användas till målarpenslar, rävskinn som dörrmatta? Eller vill man ha mer pälsmarknad för räv- varg- lodjur och björnskinn? Varför inte inskränka utbytet ska var för konsumtion? Till vilka andra ändamål tycker Naturskyddsföreningen att jakten ska vara till för?
Naturskyddsföreningen tar också upp i sitt dokument Jaktlagens 27§ "Jaktens skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande....."  Man godtar alltså "nödvändigt lidande" som väl måste betyda att skadeskjutning måste tillåtas. Varför ska skadeskjutning tillåtas? Jakt är ingen nödvändighet. Jakt är ett nöje för de som har denna hobby. Ingen tvingas ut i skogen.
Inkonsekvensen i skrivelsen kommer fram i meningen "Jakt med hagel orsakar hög frekvens av skadskjutningar, som orsakar onödigt lidande" Men kräver också "All användning av blyhagel ska omgående förbjudas". Då ytterst få djur jagas med kula skulle man ha utgått från detta krav och diskuterat om inte det flesta djur skulle undantas från jakt. Någon ersättning finns inte som helt kan ersätta blyhagel. De stålkulor som används vid jakt vid våtmarker innebär större risk för skadeskjutningar då dessa hagel sprider sig mer då de är lättare vid samma volym. Är haglen större krävs att bytet är närmare än vid blyhageljakt. Naturskyddsföreningen skriver bl a också "En viktig orsak (alltså till skadeskjutning) är att jägarna skjuter på för långt avstånd." En övergång till stålhagel skulle med mycket stor säkerhet innebära ännu fler skadeskjutningar vilket gör att jakten ger ännu mer lidande. Naturskyddsföreningens krav är helt riktiga men de har inte insett konsekvensen av sina krav.
Något som jag saknar i den nya jaktpolicyn är ett avsnitt om den sk viltvården alltså jakt på konkurrenter till jägarna själva som rävar, grävlingar, kråk- och måsfåglar. I den förre jaktpolicyn fanns ett avsnitt som tog upp detta och där SNF ansåg att denna jakt "bör ifrågasättas". I det nya dokumentet talas det om jaktens etiska krav utan att formulera vad detta innebär. Min mening är självfallet att "viltvården" ska förbjudas. Den är helt enkelt oetisk. Vidare finns inget om fågeljakt mer än att "jakt på andfåglar, för vilka det är jakttid, ska koncentreras till en kort jakttid för att begränsa jaktens störningar i vatten- och våtmarksområden."
Men det är mycket som jag är nästan överens med Naturskyddsföreningen om. Jag har en del  invändningar. Jag kan enkelt citera de direkta punkterna som finns i dokumentet.
"Användningen av fällor för rovdjur som lo, grävling och mård och snaror för räv ska förbjudas." (Jag undrar varför inte också ripsnaror ska förbjudas eller varför kråkfällor ska vara tillåtna. Men jag tror och hoppas att dessa fällor är förbiseenda).
"Jakt med pilbåge ska inte tillåtas i Sverige"
"Grytjakt bör inte tillåtas, och inte heller träning av hundar genom  s k grytanlagsprov i konstgryt." (Varför ordet "bör" om man vill förbjuda grythundsprov?)
"Löshundsjakt är en vanlig jaktform vanlig i Sverige (jag citerar ordagrant) Ett så kallat drev kan pågå i flera timmar och kan innebära våldsam stress för det jagade djuret, varför jaktformen kan diskuteras från djurskyddssynpunkt." Naturskyddsföreningen är ingen djurskyddsförening. Jag tycker  därför att denna jaktform är ett synnerligt allvarligt djurplågeri och dylik jakt ska förbjudas och inte bara "diskuteras".
"Samernas rätt att jaga, kopplat till deras rättigheter som urfolk, ska respekteras." Jag anser att den fria fjälljakten är ett övergrepp på samerna. Jag tror inte att jakten blir mindre men om den ska ske ska samerna ha fördelen av den.
Samerna förkommer också i ett annat sammanhang som handlar om "toleransnivå" som inte är förklarat utan för förståelse hänvisas till en proposition 2012/2013:191. Men det framgår att det finns en osäkerhet om hur många renar som de stors rovdjuren tar. Man behöver mer forskning i större områden och statistiken över slaktade renar måste göras tillgänglig. Det är bara att hålla med och hoppas att den allvarliga konflikten mellan samer och rovdjur kan få en acceptabel lösning för de flesta.
I det stora avsnitten med diskussion om licens- och skyddsjakt finns det inte mycket att lägga till utom att "gynnsam bevarandestatus" är ett omtvistat begrepp och att storleken på de olika djurarterna borde ligga på en nivå som de flesta accepterar och inte beroende på av jaktliga intressen som nu är fallet. En skrivning i dokumentet som jag tror att jägarna inte accepterar är "--att jaktuttaget av älg i områden med stammar av varg och björn ofta måste anpassas, dvs. sänkas till den förändrade tillväxttakten, så att en god täthet av älg i dessa områden fortsatt upprätthålls. Älgförvaltningen måste helt enkelt anpassas till förekomsten av varg och björn".
Det finns också en diskussion om andra delar som berör jakten som t ex jakt inom naturskyddade områden men dokumentet tillför inga andra regler som inte inte finns idag. Men i avsnittet om skyddsjakt finns det intressanta skrivningar som jag tror att politiker inte vill ställer upp på. Det blir ett ganska långt citat med vissa uteslutningar. "Föreningen anser att människans verksamhet i första hgand måste anpassas efter sådana förutsättningar (angrepp av djur) och så långt som möjligt inriktas på att förebygga angrepp och skador. "Skadedjur" finns bara i ett mänskligt synsätt...." I andra hand ska ekonomisk kompensation utgå från samhället för allvarliga förluster på  näringsverksamhet, i de fall där det inte varit möjligt att anpassa verksamheten eller rimligen förebygga skada för att minska dess omfattning." "Vid skador orsakade av de stora rovdjuren ska grundprincipen vara full ersättning vid skador orsakade av stora rovdjur. (korrekt avskrivet citat vilket visar den nonchalans som styrelsen har visat dokumentet). Det bör då utgå ersättning för inte bara direkt inkomstbortfall utan även för vissa indirekta kostnader, exempelvis merarbete, bortfall av betesersättningar, försämrad dräktighet och destruktionskostnader, liksom bidrag till stängsel vis slakt av ren." Ersättningarna ska dock balanseras djurägarens företagna skyddsåtgärder och försäkringar.
Det står mycket på 15 sidor och kanske du som läser detta har helt andra intressen att veta var Naturskyddsföreningen står i andra jaktfrågor så gå in på länken som finns överst på bloggen.

Inga kommentarer: