måndag 28 december 2009

Jaktkritik

I DN den 24 dec finns ett reportage om jägare som ”räddar vilda djur från svält”.
Jägarnas skenhelighet och dubbelmoral är monumental!
Det enda de vill är att ha fler djur att skjuta på. Svält är naturens sätt att reglera storleken på populationerna och är därför ett minimal lidande. Däremot är jakten med dess 100 000-tals skadskjuta djur ett oerhört lidande som är helt onaturligt.
Ett mycket gott råd till jägarna. Sluta utfodra djuren och sluta jaga! Djurens lidande minskar då radikalt.
Dessutom vinner man att de alldeles för stora vildsvinsstammarna, som gör allvarlig skada, minskar.
Se även vår hemsida: www.jaktkritikerna.se

onsdag 23 december 2009

Jaktkritik

Förra veckans jakthändelse var ju meddelandet från Naturvårdsverket om att 27 vargar skulle få dödas. Fler än 10 000 jägare lär ha anmält sitt intresse för att jaga varg.
Vilken blodtörst och rovdjurshat!!
Jakten strider både mot Bern-konventionen och EU:s art- och habitatdirektiv. Naturvårdsverkets beslut kommer naturligtvis att överklagastill EU. Vi får hoppas att det drivs till EG-domstolen och att Sverige döms till dryga böter. Tyvärr är det vi skattebetalare som får betala . Det borde vara de riksdagsledamöter som röstade fram förslaget som skulle det. Förmodligen blir det inga fler jakter om en ny regering kommer till makten. Den nuvarande regeringen bryr sig varken om människor eller djur.
Men jag vill önska alla mina blogg-läsare en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.
Läs även vår hemsida: www.jaktkritikerna.se

torsdag 17 december 2009

Jaktkritik

För ca 14 dagar sedan publicerade vi i Aftonbladet en debattartikel som gick ut på att jakten är Sveriges största djurskydssproblem. 100 000-tals djur skadskjuts varje år i Sverige.
Det enklaste sättet att minska skadskjutningarna är att fridlysa alla de djur som inte tas tillvara, är utan jaktligt intresse (framför allt de flesta fåglar) och djur som minskar i antal t ex tjäder och orre.
Förutom en mängd nya medlemmar som var glada att hitta en förening som gjorde något åt jakten fick vi även många uppmuntrande inlägg. Men tyvärr också en mängd meningslösa kommentarer från jägare. Det är verkligen beklagligt att det inte går att få jägare att diskutera alla de avarter som finns inom jakten. Alla påhopp är av slaget "Du har aldrig varit ute i skogen", "Du vet inget om jakt" "Gör något åt världssvälten i stället" men även att räv måste jagas för att fjällräven skall kunna överleva. Detta är något vi aldrig motsagt. Skyddsjakt skall vara tillåten men varför skall man jaga räv i t ex Småland har jag aldrig fått någon förklaring på.
Det verkar verkligen som om vi trampat på en öm tå. Det skall vi fortsätta med!
Se gärna hemsidan: www.jaktkritikerna.se

tisdag 8 december 2009

Jaktkritik

Forskare på Grimsö vill fånga lodjur med följande avsikter:

Förväntat resultat:
- uppskatta utdöenderisker vi olika populationsstorlekar och förvaltningsstrategier
- beräkna predationstakt på rådjur och ren, samt lodjurets betydelse för järv (renkadaver)
- beskriva kolonisationen av södra Götaland
- utvärdering och kvalitetssäkring av lodjursinventeringar

Totalt 80 lodjur ska infångas och förses med sändare.

Fångstmetoder:
- lofällor (modell Grimsö, Värmlands tunnelfälla av sågat virke)
- helikopter
- träande hund
- fotsnara
Sändare:
- radiosändare på halsband (fullvuxen)
- epoxiinbakad sändare, cylinder 3,5 x 10 cm, inopereras i bukhålan (växande individer)
- transponder injiceras under huden 2 x 10 mm på ungar 4-8 veckor.

Jag tycker att man kan ifrågasätta hela forskningen på dessa lodjur. Vi kommer aldrig att få veta om de fångade lodjuren är ett slumpmässigt urval av populationen. Är de inte det, blir statistiken inte möjlig att utvärdera. Möjligheten finns ju att de fångade djuren är de som är mest utsvultna, mest orädda eller lättast att fånga av någon annan anledning. Dessutom är det få djur som kommer att undersökas vilket ger stora standardavvikelser vilket i sin tur ger statistik som är mycket osäker. Detkommer inte heller att finnas någon kontrollgrupp som kan ge svaret på om de fångade djuren är avvikande eller ej.
Dessutom vet vi att lodjuren tar många renar och orsakar samerna stora kostnader. Detta har Naturvårdsverket försöka att åtgärda genom att ge stora avskjutningskvoter till delar av renbeteslanden. Detta för att minska lodjurspredationen på renar men samtidigt behålla lodjurspopulationens storlek genom att inte tillåta jakt i utbredningsområden. Nu visade det sig att jakten 2009 inom renbetesområdena inte utnyttjades. 16 lodjur av de 100 som tilldelats sköts inte. Varför kan man fråga sig.
Vad vill forskarna att deras undersökningar skall leda till. Om det visar sig att lodjuren inte gör så stor skada skall då jakten på lodjur minska. Knappast. Lodjuren kommer inte att tolereras inom renbetsområdena. De är inte ursprungliga i fjällvärlden utan är skogsdjur. De har genom in intensiv jakt trängts upp till fjällen. Jag tycker att lodjuren mycket väl kan minska i antal i renbetesområdena men att då samerna skall acceptera varg, som ju har ren som bytesdjur och tillhör den samiska kulturen. Detta skulle underlätta varginvandring till vårt huvuvsakliga vargutbredningsområde. Dessutom skulle järven som många gånger lever på av andra rovdjur fällt byte också skulle bli tillgodosätt, vilket ju var en av de saker forskarna skulle undersöka.
Den övriga forskningen som berör lodjurens påverkan på rådjur är enligt min mening inte mer än ett uppdrag från jägare som vill leda i bevis att lodjuren är en allvarlig konkurrent till jägarna själva. Enligt min mening skall inte jägarna bestämma hur den svenska faunan skall vara sammansatt. Därför skall lodjuret fridlysas i skogslandet.
För att komma till den etiska kommitens ställningstagande så måste de sätt som föreslås för följandet av lodjuren inte tillåtas. Det lidande som djuren utsätts för kan inte vara försvarligt med tanke på forsknings usla utformning och grumliga avsikter. Dessutom är fångstmetoderna inte djurvänliga då stora stressmoment ingår i alla sätten.
Skall lodjuren studeras bör spårning vara det bästa sättet. Man får ett mer slumpmässigt urval och djuren är helt opåverkade av människor. Med spårning får man också snabbare och tydligare kunskap om lodjurens jakt och bytesdjur. Metoden är troligen dyrbarare och mer tidsödande men bättre för djuren. Men studierna inskränker sig då bara under tiden snö finns tillgänglig vilket naturligtvis är en nackdel.
Se gärna vår hemsida: www.jaktkritikerna.se

tisdag 1 december 2009

Jaktkritik

Jag har fått ett par kommentarer till min artikel i Aftonbladet och det jag skrivit på bloggen. Kommentarerna är alltid anonyma vilket jag tycker är fegt. De som skriver vågar tydligen inte stå för det man säger. Varför förstår jag inte. Skrev de ut sitt namn och e-postadress så kunde de få ett direkt svar.
Nu kommentarar jag ett par. Lodjursjakt i renbeteslanden har jag aldrig motsatt mig utan tvärs om ansett helt riktig. Det har jag skrivit om. Lodjuren har blivit upptryckta av jakt till fjällen där de inte varit naturliga. Men jag har också hävdat att samerna måste acceptera varg som har renar som sitt naturliga byte. Detta är också betydelsefullt för järven. I en överskommelse med Naturvårdsverket accepterade också sametinget detta. Men enskilda samer skjuter vargar illegalt. Alltså inga lodjur i renbetsmarkerna men dock vargar.
De som bjuder ut mig på jakt för att se hur bra jägarna tar hand om djuren vet inte att jag har sett jakt pågå. Läs gärna en tidigare blogg om andjakt. De siffror på skadskjutning som jag framför talar ett annat språk. Jag är övertygad om att många jägare är skickliga men de skadskjutningstal som jag redovisar tyder på att många inte är det.
I Aftonbladet har 260 kommentarer inkommit. De är naturligtvis av olika kvalitet. De är både positiva och negativa till det jag skriver. Men jag får aldrig någon bra förklaring på varför jägarna skall vara de som får bestämma den svenska faunans sammansättning. Någon kommentar menar att någon annan skulle "samhället" inte acceptera. Varför inte "samhället" skulle acceptera någon annan framgår inte.
Lär gärna vår hemsida: www.jaktkritikerna.se