måndag 29 december 2014

Jaktkritik

"Zlatan har skjutit en älg". Tänk att detta kan få så stor spridning. 100 000 andra personer i Sverige skjuter en älg VARJE år. Men dessa får inga rubriker. Naturligtvis! Det är inte något märkvärdigt. Med ett gevär med kikarsikte och älgen på 100 m avstånd klarar alla av att döda älgen med obetydlig övning. Hade Zlatan varit en av de 100 000 fotbollsspelare som selar i gärdsgårdsserien så hade Zlatan aldrig fått någon rubrik.
Eftersom en i Jägareförbundet yttrar sig om älgen så antar jag att det är Jägareförbundet som står för att Zlatan får den uppmärksamhet han inte förtjänar. Vad har Zlatan visat med sin döda älg? Att han gör billig PR för Jägareförbundet som vill ha ut fler jägare i skogen då jägarkåren blir allt äldre och Jägareförbundet förlorar medlemmar och därmed på sikt inflytande.
Jag skulle hoppas att andra "kändisar" trädde fram och tog avstånd från stora delar av den jakt som bedrivs i Sverige. Allt för att minska de vilda djurens lidande med skarpskjutningar och stress då de jagas.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar omjaktens avarter. Finns på vår hemsida.

söndag 28 december 2014

Jaktkritik

Jag brukar inte skriva om våra rovdjur eftersom jag anser att de inte är jaktliga problem. Alla rovdjur i vårt land dödas i ett färre antal än de flesta andra jaktbara djur. T ex licensjakten på björn dödar i år 274 individer. Detta innebär att tämligen få av dessa björnar skadskjuts, kanske 30-40 stycken. Allvarligt nog men förhållandevis få i jämförelse med alla andra djurarter som jagas. Nu anser jag att inte björnar ska jagas på licens utan enbart som skyddsjakt på enstaka individer som gör allvarlig skada t ex på renar eller uppträder oskyggt nära människor.
Rovdjursjakten är ett etiskt problem och ett bevarande problem. Sverige har ålagt sig att bevara en biologisk mångfald vilket innebär att alla i Sverige levande djurarter ska kunna med stor sannolikhet överleva i 100-tals år. Här ligger problemet med rovdjursjakten.
Björnen anses ha en population på mellan 2500 - 3000 individer. Det kan tyckas vara många och tillräckligt för att uppfylla de krav på bevarande av populationen. Men det är inte antalet djur som är det viktigaste. Skulle ingen djur fortplanta sig skulle ju stammen dö ut inom artens maximala levnadsålder. Ju färre djur som deltar i fortplantningen desto större är risken för att arten ska dö ut. Inte enbart för att få djur innebär en större risk för att den naturliga dödligheten inte kompenseras utan också för att stamman blir inavlad och förlorar gener av en slump (genetisk drift). Teoretiska beräkningar gör gällande att minst 250 par måste ge upphov till ny avkomma om stammen står i kontakt med andra obesläktade stammar. Är populationen isolerad behövs det flera tusen par för att bibehålla den genetiska variationen för att stammen ska kunna överleva på sikt. Alla våra rovdjur har liten eller ingen kontakt med de östra populationerna av björn, varg, lo och järv.
Lodjursjakten har nu ställts in i december av Naturvårdsverket. Stamman anses vara för liten. Det är märkligt att Naturvårdsverket kommer till den slutsatsen i december trots att de i oktober ansåg att jakt skulle ske. Kanske var det vår remiss som påpekade denna kunskap som gjorde att Naturvårdsverket ändrade sig. Lodjuret "tål" inte någon jakt. Den naturliga dödligheten, trafikdöd och den skyddsjakt som bedrivs gör att stammen inte kan tillåta fler dödstillfällen.  Det finns naturligtvis ingen anledning att jaga lodjur. De gör ingen allvarlig skada utan den skyddsvakt som får bedrivas är fullt tillräcklig. Vi har lämnat in ett klagomål till EU för att få Sverige att sluta med licensjakten. Vi har ännu inte fått något svar.
Den vargjakt som Naturvårdsverket nu beslutat om är helt befängd. Vargens populationsstorlek uppfyller ju inte till närmelsevis de kriterier som en population måste uppfylla för att kunna överleva på sikt. Sverige bryter därför sina egna åtaganden om biologisk mångfald. Jag vet inte om det är okunniga tjänstemän på Naturvårdsverket som bestämmer detta eller om de är fega och inte kan säga emot utan enbart lyder order från politiker eller andra personer högre upp i Naturvårdsverket som har jaktliga intressen.  Detta är en skam för Sverige och jag hoppas att EU drar Sverige inför EG-domstolen och att vi döms till mycket kännbara böter. Tyvärr tjuvligas vargen och stammen är kraftigt inavlad och dessutom isolerad vilket gör att vargen utan licensjakt har en ytterst besvärligt situation för att kunna överleva på sikt. För vargens bevarande som en djurart i Sverige måste licensjakten tas tillbaka.
Järven s situation har något förbättrats och endast skyddjakt får bedrivas. Järvstamman har alltid varit liten och kommer nog så att förbli då den är så knuten till de norra områderna i Sverige och Finland.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktrkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida..


söndag 21 december 2014

Jaktkritik

I de här dagarna jagas den s k "julharen". Det låter oskyldigt men är en grym hobby. Haren drivs ofta i många timmar innan den - förhoppningsvis- dödas av jägaren. Jag skriver trots allt  "förhoppningsvis" eftersom jag är övertygad om att om haren inte dödas så dör den under den kommande natten av svält och stresspåslag. Haren har ju under många timmar måst fly för sitt liv och har inte kunnat äta eller vila sig. Haren är ju under den kalla årstiden helt beroende av att kunna få i sig de kalorier som behövs för att överleva en kall natt. Har haren inte kunnat ft i sig dessa kalorier och dessutom förlorat en stor mängd av den möjligt lagrade energin så är döden nära.
Jag har tidigare skrivit om den värmländska men nu bortglömda författaren Sven Rosendahl och hans skildring av harjakt i sin bok "Dianas bägare". Det ska sägas att Sven Rosendahl var som han själv skriver "jakttokig" men på äldre dagar tog avstånd från jakt.
Rosendahl skriver att en jägare berättar: I söndags, förstår du,gick Pang i fem timmarmed haren,så det var hela tiden som att dra ett rep genom skogen". Och Rosendahl berättar att haren var stel som en pinna så att den knappt gick att få mer i ryggsäcken. Han skriver vidare "Så mycket stelsprugna harar och ändå inget harplågeri? Hur i fridens dagar går nu detta ihop?"
De skildrade harjakterna är inte unika. Jag har själv varit ute i skogen och hört hundar skälla i många timmer då de springer efter haren.
När jag för några år sedan skickade dessa rader i Fb-sidan "Rapphönorna" (för kvinnliga fågelskådare) fick jag kommentarer som "Usch så otäckt" "det är ska vi väl inte behöva läsa om" och den ansvarige för gruppen tog bort det jag skrivit. Jakt väcker starka känslor men att blunda för de lidande och våld som de vilda djuren utsätts för under jakten leder ju inte till någon förbättring.
Anonymiteten är naturligtvis orsaken. Svenskarna är djurvänner. Många kan lägga ner 10 000-tals kronor för att få sin hund eller katt frisk. De flesta blir mycket upprörda när djur misshandlas eller inte sköts på ett värdigt sätt. Men de anonyma vilda djuren är det få som bryr sig om. Vi är ju också mer upprörd om en anhörig eller nära bekant drabbas av sjukdom eller skador än de 1000- tals AIDS-sjuka, ebolaoffer eller de som utsätts för illdåd eller drabbas av katastrofen. Naturkatastrofer och krigshandlingar utomlands kan vi inte göra mycket åt men det som finns inom våra gränser är möjliga att påverka.
Jakten är en dylik företeelse. Att upplysa politiker och få fler att engagera sig för en minskad jakt och på så sätt minska de vilda djurens lidande ligger inom möjligheterna för oss att åstadkomma.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och böoggar om jaktens avarter" Finns på vår hemsida. Iboken finns mer om Sven Rosendahl och andra författare som skrivit om jakt och djur hållning.

lördag 13 december 2014

Jaktkritik

Jag läser i senaste numret av Vår Fågelvärld (Sveriges ornitologiska förenings tidskrift) att man i Finland konstaterat att 30% / 27 av 90) av de havsörnar man hittat döda har dött av blyförgiftning. I en liknande undersökning i Sverige för några år sedan fann man att 25% av döda havsörnar man hittat döda hade fått i sig bly från djur som hade bly efter jakt.
I den finska undersökningen föreslås att bly förbjuds i hagel och kulor just för stt skydda sekundär färgiftningar.
Men det enklaste vore att sluta skjuta djur över huvudtaget. Det ärdra är att uppfylla jaktlagen så att skadskjutna djur eftersöks så att de inte kan dö senare och ligga kvar i markerna så att bl a rovfåglar blir förgiftade.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gätma boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

torsdag 11 december 2014

Jaktkritik

Jag hörde igår på radion att Naturvårdsverket har beslutat om att ingen lodjursjakt ska ske i Sverige kommande vinter.
Ett klokt beslut. Naturvårdsverket anser att det finns alltför få lodjur i Sverige. Trots detta beslutade Naturvårdsverket så sent som i oktober att jakt skulle ske under vår-vintern 2015. Vad kan ha hänt under dessa få veckor? Ingen nyinventering har ju skett. Varför nu detta beslut i december?
Jag tror att vår remiss (och kanske också andra föreningars remisser?) gjorde att Naturvårdsverket ändrade sig.
Vi skerv bla;

Förutom den legala jakten förekommer också illegal jakt i tämligen stor omfattning. Skattningar anger att den olaga jakten är den näst största dödsorsaken efter den legala licensjakten (Naturvårdsverket: Nationell förvaltningsplan för lodjur 2013-2017). Då ca 30 lodjur dör i trafiken varje år (2013 dödades 40) beräknar vi att minst 50 lodjur dödas illegalt. Eftersom licensjakten dödar 120 lodjur eller ca 10-15 % av lodjuren i Sverige så blir all dödlighet förutom den naturliga ca 200 individer eller drygt 20 % av populationen vilket klart överstiger den tänkbara överdödlighet med mellan 3 - 6 % som lodjuren har som tröskelvärde för att den "nuvarande populationen ska kunna bibehålla en positiv tillväxt i ett långsiktigt perspektiv” enligt en sårbarhetsanalys med Vörten-simuleringar gjorda 1999 (Kontio, T.1999). Är den svenska lodjurspopulationen (Lynx lynx) livskraftig? En sårbarhetsanalys- CBM:s skriftserie 1:105117.).
I dag anger Naturvårdsverket antalet föryngringar till 83 i norra Sverige (i princip renbetesområdet) där enligt verkets förvaltningsplan bör finnas 75. I mellersta Sverige finns 95 familjegrupper i stället för önskade 137 och i södra Sverige 19 grupper i stället för 38.
Viltskadecentrum anger att det i dag finns ca 1000 lodjur i hela landet men antyder att detta är en underskattning. Hur stor denna underskattning anses vara framgår inte. I Slutbetänkandet av Rovdjursutredningen (SOU 1999:146) framgår att lodjuren behöver 1 000 - 3 500 individer för "långsiktig överlevnad" och undvika "genetik utarmning". Vidare framhålls "Kriteriet gäller en population som inte är isolerad utan som har ett visst inflöde av material från andra populationer."

Vi har också skickat en skrivelse till EU kommissionen för att få EU att förbjuda Sverige att överhuvudtaget jaga lodjur. Vi anser att det inte finns någon av de undantagsregler som finns för jakt i Habitatdirektivet kan uppfyllas av Sverge när det gäller lodjursjakt. Vi fick i början av 2000-talet EU att skicka ett s k "Motiverat yttrande" till Sverige då Margot Wallström var miljökommissonär som förbjöd Sverige att jaga lodjur. Men Sverige lyckades övertala den nye kommiss:ionären att ändra beslutet med en mycket märklig formulering i Habitatdirektivet: paragraf e) som stadgar "att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i begränsad omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar av de arter som finns förtecknade i bil.4..." (där lodjur finns med).
Jag är övertygad om att vår skrivelse har haft betydelse.

Läs vår hemsida www.jaktkritikerna.se där hela vår skrivelse till Naturvårdsverket finns att läsa.
Gä med i Fb-gruppen Jaktkritikerna och köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter" Finns på vår hemsida.

söndag 7 december 2014

Jaktkritik

Jag har just svarat på en enkät om hur jag ser på vargarnas existens i Sverige som skickats ut av Linköpings universitet.
Probelmet med alla undersökningar är att frågorna inte får vara komplicerade utan att man kan säga ja eller nej  ibland med ett kanske. Men frågan om jag t ex tror att vargarna om de blev fler skulle ta fler boskap (får?) så beror ju detta på om fgårägarna sätter upp elstängsel eller inte.  Samma fråga ställdes om vargarna (om de blev fler) sulle ta fler älgar och rådjur. Rimligtvis. Vad skulle de annars leva av? Problemet är ju att bevisa detta då många andra askar påverkar dett framför allt skogsbruk och väder. Men också en rent metodologiskt problem. Jämför man ett område med varg och ett utan skiljer sig dessa områden på många sätt, artmässigt, topologiskt, väderleksmässigt mm. Undersöker man två områden nära varandra så vandrar älgar och förändringar mellan områdena är omöjliga att klarlägga.  Att gissa är ju tämligen meningslöstVisserligen får man svar på vad olika personer tror men det kan ju inye ligga till grund för några åtgärder eller inriktningar på vargfrågan. Så varför fråga?
Det finns ju redan svar. Vargstammen måste öka om den ska ha in chans att överleva på 100 års sikt. Ingen populationsgenetiker har en annan åsikt. Vi vet också att människor i glesbygd med varg vill ha färre och de i städer fler. Vad kan en dylik enkät ha för betyderls? Ingen.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

fredag 5 december 2014

Jaktkritik

Jag blev här om dagen uppringd av en kvinna som var upprörd över att ett jaktlag var tvungen att jaga fler älgkor på det område som de arrenderade ac SCA. Jägarna tyckte att det var obehagligt att skjuta älgkor i januari-februari då korna oftast hade stor foster under dessa månader. (Jakten får pågå helt legat i januari och februari)
Jag kan mycket väl förstå dessa jägare men jag förstår inte skillnaden av att döda ett vuxet djur till skillnad från att döda ett foster. Men det är deras problem.
Nu är det ju åsatt skogsbolaget naturligtvis vill ha så få älgar på sin mark då älgarna gör allvarlig skada på framför att nyplanterade tallar. Jägarna vill tvärsom ha många älgar att skjuta på ett lätt och tämligen lätt sätt. Då det finns få älgar krävs det betydligt mer insatser innan bytet är nerlagt. Detta problem känner jag igen då det gäller vildsvinsjakt. Nu är det så att förr i tiden var det Länsstyrelserna som bestämde hur många älgar som skulle få fällds men nu för tiden är det "viltvårdsområde" som själva bestämmer detta. Det är alltså stora områden där många markägare/jägare ska komma överens om kvoten. Jag tror och ha fått den uppfattningen att många jägare är nöjda med detta. Problemet är den konflikt med skogsbolag som vill ha färre älgar på sin mark då de bara ser till sin skogsproduktion och inte har intress av att ha många älgar på sin mark som kanske  andra skogsägare uppskattar då skogen inte är lika betydelsefull.
Nu var också dessa arrendatorer upprörda över att de skulle förlora sin rättighet att jaga på SCA:s marker om de inte uppfyllde kravet. Men de får nog finna sig i SCA:s krav om de ska fortsätta sin jakt. Att få skogsbolaget att ändra sig på någon laglig väg finns inte. Att försöka få igenom någon lagändring från riksdagen är mycket otroligt eftersom de flesta jägare uppskattar reformen.
Under åren har jag hört talas om konflikter mellan jägare också. T ex fick jag höra om en markägare som beskyllde sin granne för att skjuta bort alla sina rådjur för att få chansen att markägarens rådjur skulle vandra in i hans jaktområde då det blev tomt på andra rådjur. Sant eller inte kan jag inte avgöra.
I ett annat fall bestämde ett jaktlag att spara alla skovelälgtjurar. När en fin flertaggare passerade en jägare som satt och njöt av åsynen av den fina tjuren till han en kort tid senare när tjuren passerat in till grannens område hörde ett skott. Så blev denna fina tjur en rockhängare ett något jägarhem.

Gå i på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken: "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

tisdag 2 december 2014

Jaktkritik

En kompis tipsade med om ett program i serien "Veckans brott" från den 11 nov. (SVT Play). Detta avsnitt handlade delvis om den illegala vargjakten som sker i Sverige.
Leif GW Persson var den som var "experten" i programmet men det han hade att säga kunde var och en någorlunda insatt i dessa ämnen. Det jag vänder mig emot är Prof. Perssons vilja att inte stöta sig ned några grupper. För det första så togs ett fall upp där några bybor hade gett sig på några balter som byborna ansåg vara skyldiga till inbrott (och ev. andra brott). De fick rättmätigt långa fängelsestraff. Men Persson skylde en dal på polisen att de inte kan utreda brott. Men även om dessa balter var skyldiga så kanske det inte fanns tillräckliga bevis för att ställa dessa inför rätta. Det ska finns bevis "utom rimligt tvivel" för att det ska vara lönt att åtala någon. Person borde klart och bestämt  fördömt bybornas angrepp och ingenting annat. Det är helt oförlåtligt att ta lagen i egna händer. Ingenting annat!
Då den illegala vargjakten diskuterade så sa Persson "att jag vet inte hur jag skulle reagera om jag hade varg i mina marker". Illegal vargjakt måste alltid förkastas.  Fegt, utomordentligt fegt Persson!
Det enda som Person hade rätt i vara att den legala jakten inte kommer att minska den illegala. De som tjuvjagar vill inte ha några vargar kvar och nöjer sig inte med vad den legala jakten kan åstadkomma utan de vill alltid ha mer. Men kan se det på lodjursjakten som varje år tillåter att ca 100 lodjur varje år men ca 50 skjuts illegalt ändå.

Läs vär hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken: "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

torsdag 27 november 2014

Jaktkritik

Jag har just fått adresslappar till nya utskicket av Jaktdebatt nr 4 2014. Det visade sig att vi nu blivet drygt 500 medlemmar. Tyvärr har 67 medlemmar valt att hoppa av (eller förhoppningsvis) glömt att betala medlemsavgiften.
Jag skulle vilja att föreningen hade de ekonomiska resurserna att kunna fråga dessa avhoppare varför de lämnar föreningen. Ett mindre antal skulle vara naturligt då vissa tycker sig inte ha råd att vara med i många föreningar och några tyckte kanske inte att tidskriften och vårt syfte var värda de 150 kr som medelmsavgiften är (160 kr för 2015).
En som lämnat besked framhöll att föreningen inte fick något uträttat. Jag kan lämna tre olika besked till att personen har fel (vilket jag naturligtvis inte gjorde).
För det första så blir ju inte en föreningen starkare av att medlemmar hoppar av. En stor föreningen kan ju på ett helt annat sätt väcka opinion och en stor folklig opinion måste politiker också ta hänsyn till.
För det andra så har föreningen åstadkommit betydande insatser trots vår litenhet. Många arter har under vår verksamhet fridlysts. Det är naturligtvis svårt att veta om det bara var våra påpekanden som ledde till fridlysningarna men jag är övertygad om att vi bidrog. En fråga som jag säkert kan säga att vi hade betydande inflytande var när pilbågsjakten förbjöds i början av 1990-talet. Många avNaturvårdsverkets avslag på Bågjägarnas begäran hade direkta citat från vårt avstyrkande vilket ju tyder på att Naturvårdsverket hade tagithänsyn till vår skrivelse. Vi vick också EU att skicka sk "Motiverade yttrande" till Sverige som innebar att lodjurs - och råkjakten förbjöds. Då var Margot Wallström EU-kommissionär. Senare lyckades Sverige manipulera nästa miljökommissionär att ändra på dessa beslu men det är en annan historia. Vi har nu försökt igen att få dessa arter skonade från jakt men ännu har vi inte fått något svar från EU. Vi har också flera gånger informerat Jordbruksministrar, miljöministrar och andra politiker om hur vi ser på jakt. Fär närvarande försöker vi få till hos Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht.
För det tredje vill vi i styrelsen att många medlemmar engagerar sig och personen som hoppade av skulle vi mycket gärna sett att han/hon hade tagit initiativ till någon aktion, skrivelse eller uppvaktning. Fler engagerade person vill vi gärna ha.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.


lördag 22 november 2014

Jaktkritik

Jag har fått "Djurskyddet" för några dagra sedan. Tidskriften är organ för Djurskyddet Sverige som mest tar hand om katter och hundar som som springer omkring till synes utan ägare.
Jag får tidskriften eftersom föreningen annonserar i den. Vi fick ett erbjudande att annonsera fyra gånger gången alltså under ett år för ett fördelaktigt pris. Jag hade hoppats att den återkommande annonseringen skulle ge ett bättre resultat men tyvärr har vi inte lyckats att engagera mer än någon/några promille av Djurskyddet Sveriges medlemmar som är ca 12 000.
Alltnog i det senaste numret intervjuas Djurskyddets nya ordförande. Hon har vuxit upp i Tärnaby och där är jakten och fisket  är en del av fritiden. Hon fick tidigt följa med familjen ut i jaktskogen men är "kritisk till delar av jakten".
Enligt mitt sätt att se är det inte mycket till reflexioner. Framför allt är hon kritisk till snaror för räv och ripa. Varför inte all fällfångst? Att bli instängd i en fälla är troligen mer stressande än att få en begränsad rörlighet som räven får om den fastnar i en snara. Ripsnarningen är helt oacceptabel då snaran ska strypa repan men många gånger fastnar olämpligt och gör att det kan ta minuter innan repan dör. Den snaran borde omedelbart förbjudas.
Den nya ordföranden skulle också vilja se årliga skjuttest för att få ner skarpskjutningarna. Men sådana förekommer före älgjakten men där skadskjuts 14% av älgarna trots att man skjuter på ett stort djur med kula och ofta har ett grupptycka påsig att inte slänga ivär ett skott utan varligen visa sin skjutskicklighet. Det enda sättet att minska skarpskjutningarna är att minska antalet arter som ska vara jaktbara som älg och vildsvin. Skulle bara dessa arter jagas skulle nära 90 % av skarpskjutningarna försvinna. Ingen anan möjlighet finns för att minska de vilda djurens lidande som jakten innebär.
Varför är inte fler djurvänner upprörda och vill ha radikala åtgärder för att minska de vild djurens lidande?

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida

måndag 17 november 2014

Jaktkritik

Jag tror att jag två gånger läst notiser om att jägare angripits av björn. Notiserna är notiser och ger lite information om hela förloppet. Jag får inte klart för mig hur det hela har gått till. Men jag tror att det har varit en skadskjutning som föregått björnens anfall. När jag fått läsa hela historien brukar det vara så. Hittills har ingen skogsvandrare, lingonplockare eller svampplockare blivit angripen. Det är alltid jägare med gevär som skadas.
Forskare anser att de svenska björnarna är skygga och går undan flera hundra meter före de kan komma i kontakt med människor.  Det är svårt att över huvudtaget se en björn. Dessa kunskaper från forskare tyder på att bli anfallen och skadad av en björn är minimal om man går ut i en skog.
Jag vill också påpeka att jägarnas hundar är ett problem. De söker efter en älg men kommer på en björn. Björnen avser att hunden är störande eller ser den som ett byte och springer efter den. Hunden springen till sin husse som blir nervös och försöker skjuta björnen när den kommer rusande efter hunden. Jägaren misslyckas med att döda björn med sitt skott och jägaren blir överfallen och där med skadad. Lösningen är kanske att jägarna jagar två och två vilket gör att två kan skjuta om björnen kommer.  Jakt är en farlig hobby och inte bara djur dör utan också människor, tyvärr.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken : Jaktkritik - essäer och bloggar om jakten avarter". Finns på vår hemidan.fredag 14 november 2014

Jaktkritik

Jag läser en insändare som klagar på att det skjuts alldeles för få vildsvin. Insändarförfattaren anser att detta beror på att det endast är bönder som drabbas. Matprodiktionen blir inte lidande för att ett antal bönder får sina grödor förstörda. I Sverige kommer detalltid att finnas mat oberoende om vildsvinen härjar eller inte.
Jag tycket också att vildsvinen är många där jag bor på somrarna i Östhammars kommun. De bökar upp vägaroch betesmarker som finns runt om mitt sommarhus. Det bedrivs inget jordbruk i den närmaste omgivningen så det drabbar inga bönder men på senaste tiden tar sig vildsvinen in i villaträdgårdar i byarna runt om. Kommunen har därför börjat be kommunens invånare att rapportera vildsvin; hur många de är och var de befinner sig i syfte att kunna begränsa deras framfart. Jag hoppas att det ska ge resultat.
Men jag vill också tillägga att även jägarna har fått ögonen för vildsvinens framfart. Under det senaste jaktåret jag har statistik från 2011/2012 sköts 97 300 vildsvin från att ha varit ca 50 000 åren innan och för fem årsedan omkring 20 000. Mycket beror naturligtvis på att vildsvinssatmmen har ökat mycket snabbt men kanske den ökande avskjutningen kan hejda och minska skadorna de gör.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

lördag 8 november 2014

Jaktkritik

Jag var på bio för några dagar sedan och då visades reklamfilmer som vanligt. De  är enligt min mening fullständigt obegripliga och meningslösa men som biobesökare är man tvungen att att beskåda dem.
I ett inslag från WWF ingick att bli fadder för föreningen så att de kunde bekämpa tjuvjakten. Alldeles utmärkt men anslaget att "Tjuvjakt är grymt och hänsynslöst" gäller ju all jakt; inte bara tjuvjakt. Men detta är inte WWF policy. Varför bara utrotningshotade djur inte ska få jagas men alla andra förstår jag inte. Det är väl inte utrotningshotet som djuren lider av vid jakten utan skadeskjutningar och hets. Utrotningshotet är ju en mänsklig faktor men stress och skador drabbar djuren. Varför bara centrera då vårt behov och inte djurens?

Läs vår hemsida www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-bruppen Jakkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida. .

fredag 31 oktober 2014

Jaktkritik

Jag brukar inte bry mig om problemet med vargar och jägare. Detta sköter 17 andra föreningar och 1000-tals andra personer. Detta är inte det stora problemet i den Svenska jakten utan det är ett bevarandeproblem-
Bevarande av vargen som en art i den Svenska faunan är självfallet av största vikt. Den nu föreslagna jakten är naturligtvis helt förkastlig. Maria Åberg GD för Naturvårdsverket måste troligen göra som riksdagen beslutet. Det verkar som om den nya regeringen inte kommer att ändra på detta. Men här finns det all världens forskare i populationsgenetik som kan tala om att en population på 23 par inte kommer att kunna upprätthålla en population som kan kvarstå i 100-års perspektiv. Man kan ju hoppas att någon påpekar detta för ministrarna.
Jag är annars övertygad om att EU kommer att dra Sverige inför EG-domstolen och då komma på att beslutet om att skjuta ett 100-tal vargar inte stämmer överens med EU:s habitatdirektiv.

Läs vår hemsida:www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

söndag 26 oktober 2014

Jaktkritik

Jag har alltid varit road att räkna även om jag aldrig varit speciellt duktig på det. Men även enklare beräkningar roar min och nu har jag hittat en möjlighet att beräkna jaktens procentuella uttag av kopulationerna som jagas.
Jag har valt fyra kråkfåglar, kråka, kaja, skata och nötskrika. De skjuts i stor utsträckning och det finns beräkningar av hur stora stammar det finns i Sverige.
Kräka har stadigt minskat statistiskt signifikant sedan 1975 då fågelinventeringarna började. Mer än en halvering har skett. Detta stämmer också överens med den beräkning av antalet som gjordes då och som skattade populationen till 400 000 par (Ulfstrand,S. & Högstedt,G. Hur många fåglar häckar i Sverige? Anser15 (1976), 1-32). Koskimies uppger ett stort intervall 250 000 - 500 000 1993 (Population sizes and recent trends of breeding birds in the nordic countries, Helsinki). Helt nyligen beräknas kråkans population till 180 000 par i Fåglarna i Sverige - antal och förekomst (Ottvall m fl 2011 SOF:s förlag). (Jag använder i fortsättningen U&H, K resp.O för att ange vilka som beräknat antalen)
Skata har haft en stabil utveckling och U&H anger 350 000 per, K. 300 000-600 000 per och O 220 000 par vilket skulle tyda på en minskning.
Kajan ökar något sedan 1990-talet och U&H anger 100 000 par, K anger 150 - 500 000 par och O 200 000 per.
Och sist nötskrikan som minskar signifikant sedan 1990-talet med hälften. U&H anger 250 000 K.200 000 - 500 000 och O. anger 290 000 par.
De äldre siffrorna speglar kanske den tidens populationsstorlekar och jag väljer alltså de senaste som Ottvall m fl. angivit.
I  Jägareförbundet statistik som jag redovisar i nr 4 av Jaktdebatt varje år så kan jag räkna ut ett medeltal skjuta fåglar för de senaste tio åren. Jag finner då att det dödades 95 000 kråkor, 50 000 skator, 48 000 kajor och 31 000 nötskrikor i per år i medeltal. Detta ger att 13,2 % av kråkorna dödas, 5,7 % av skatorna, 6 % av kajorna och 2,7 % av nötskrikorna. Jag utgår då att det i samtliga fall varje par har två överlevande ungar på hösten då jakten sker.
Till vilken nytta?
Den här "viltvården" är det skamligaste som finns inom jakten. Varför ska jägarna få bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt?

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

lördag 18 oktober 2014

Jaktkritik

Jag har den senaste veckan blivit kontaktad av två journalister bl a från Nya Värmlandstidningen för att uttala mig om älgjakten. Den började i måndags och det var då naturligt att ta upp den i södra Sverige som Värmland tillhör men det är något märkligt när man från Piteå vill ha kommentarer eftersom älgjakten har pågått i en månad i norra Sverige. Jag har alltid trott att journalister vill ha dagsfärskt material- Det har hänt att något jaktligt har inträffat och någon journalist har velat ha en kommentar av mig men då de inte fått tag i mig omedelnaty har händelsen dagen efter inte varit intressant att skriva om.
Alltnog jag framhåller alltid att älgjakten enligt min mening är den bästa jakten i Sverige. Man skjuter på ett stort fjur med kula och jägaren har ett grupptryck på sig att inte kasta iväg ett skott utan visa att han/hon är en god skytt som inte utsätter sina jaktkamrater för onödiga och tidsödande eftersök. Att jag anser att älgjakten är den bästa jakten trots de 14% skadskjutna älgarna, som ju innebär ett storlidande för varje djur, är att all annan jakt innebär betydligt fler skarpskjutningar och att det mycket sällan görs så aktiva eftersök. Jag hävdar detta efter att ha sett andakt i ett viltvatten för ett par år sedan. Inget som helst eftersök företogs! trots att alla vet att jakt på flygande änder innebär stora skadeskjutningsprocent.
Några andra avarter inom älgjakten som jag brukar påpeka är att alltför många tjurar skjuts i förhållande till kor vilket innebär en skev köndfördelning som i sin tur innebär att flera kor inte blir dräktiga vilket minskar stamman. Det är inte alltid vargarna som som är orsak till minskande älgstammar utan också jägarna själva.
Ytterligare en avart i älgjakten är att åldersfördelningen är skev. Alltför många unga djur vilket ger en skevhet som innebär unga kor som i sin tur göder endast en kalv.
Jägarnas propaganda att de sköter viltstammarna är alltså falsk. Om vargarna fick sköta saken skulle det se mycket bättre ut rent biologiskt.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

måndag 13 oktober 2014

Jaktkritik

I dag börjar älgjakten i södra Sverige. I ett inslag i radio menade en jaktvårdare (jägare?) att jakttiden var för lång. Älgjakten slutar inte förrän den siusta februari. Han menade att älgarna stressades alltför mycket under en så lång tid.
Detta är något jag aldrig funderat på men han har så klart rätt. Den här första veckan av jakten är alla i jaktlaget med och förmodligen har trevligt i sällskap med sina kompisar i jaktstugan. Men många gånger kan inte kvoten av lämpligt dödade älgar uppfyllas. Därför kommer några jägare att var och varannan helg gå ut i skogen med en hund för att försöka finna de sista älgarna som ska ingå i kvoten.  Eftersom älgarna redan nu är färre och mer på sin vakt är jakten svårare. Detta innebär fler tillfällen för att gå ut och jaga med följd att älgarna stressas under en lång tid.
Stressen visar sig också genom att hälften av trafikolyckorna med vilt inträffar under jaktmånaderna på hösten.
Den långa jakttiden anses bero på att skogsägarna vill ha en liten älgstam då älgarna orsakar stor skada på ung skog, framför allt tall. En större varg- och björnstam skulle göra problemet med älgskador mycket mindre men här har jägarna alltför mycket att säga till om. Man värnar sina byten i tron att jägarna äger de vilda djuren vilket naturligtvis inte är sant.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

torsdag 9 oktober 2014

Jaktkritik

Jag läser i tidningen (DN 8/10-14) att det är en "boom för jaktkläder". Var alla dessa jägare ska finna möjligheter till jakt har jag några tankar om. Att komma in i ett jaktlag är svårt då de jägare som finns där ogärna vill dela med sig av den jakt somkan finnas. Man måste vara boende på orten eller ha goda förbindelser med andra i jaktlaget. Men jag tror att de flesta nya jägare köper jakten troligen vid några få tillfällen som jakt på uppfödda fasaner eller gräsänder. Det finns ju också möjligheter till att köpa jakt i vilthägn eller ripjakt i fjällen. Men all denna jakt kostar mycket pengar. Men de rika har blivit mycket rikare de senaste åtta åren och när man rest till jordens alla hörn och renoverat kök och badrum i villan måste man fundera på vad man ska göra av sina pengar. Kanske jakt är inne just nu bland de nyrika moderaterna.
Men jag tror inte att den informationsansvariga på Jägare förbundet har rätt när hon tror att det är en hälsotrend att jaga och veta varifrån maten kommer som gör det ökande intresset för jakt.
För några dagar sedan fick vi veta att familjer som äter viltkött två gångar i månaden har höga halter av bly i blodet. För att komma undan blyet måste minst 10 cm av köttet skäras bort runt kulhålet. Hur många kilo blir det? Detta gäller för älg. All övrig jakt (så gott som) sker med hagel och hur mycket ska då skäras bort? Detta kan man knappast kalla för hälsa.
Dessutom är all jakt ett lidande för djuren och mycket oetiskt som man tycker de trendiga jägarna borde ta hänsyn till i sin ekologiska uppfattning.
Men jag har aldrig förstått nöjet att jaga uppfödda fasaner eller gräsänder. Jag har skrivit om detta förr. I ett viltvatten finns det några hundra gräsänder och så ställer sig 25 - 30 "jägare" runt viltvattnet och skjuter alla in i hopen av äder som flyger runt och inte kan hitta något håll att flyga från helvetet. Detta kar ca 10 minuter! Sedan plockar ett antal hunder upp de änder som hamnat i vattnet men de övriga som turligt nog lyckas ta sig från helvetet och hamnar skadade i någon buske några 100 m ifrån dör en kvalfull död. Kan man kalla det jakt? Alla jägare som tillfrågas talar om sin naturupplevelse i skogen som den fråmsta målet för sin jakt. Andra vill ha spänning, kamratskap , komma hem i hembygden mm. Inget av detta uppfylla i de köpta jakterna. "Döa vill dom" som Sven Rosendahl skriver i "Dianas bägare".
I dagens tidning (9)10-14) läser jag en interjuv med en yrkesjägare. Framtidsutsikterna för yrkesjägare anses vara stabila men konjunkturkänslig. Här verkar ingen ökning vara på gång. Glädjande nog.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-bruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

måndag 6 oktober 2014

Jaktkritik

I förrgår var jag på en mässa i Karlstad. Djurliv med under rubriken "För djurvänner". Märkligt nog träffar jag på ett par jägare. De säljer uppstoppade leksakdjur och gör ingen propaganda för jakt men varför är de där? När jag försöker värva medlemmar till Jaktkritikerna så träffar jag också på jägare men de vill aldrig diskutera jakten. En jägare säger då jag tar upp de många skarpskjutningarna som jakten innebär att "eftersök är det värsta inom jakten"- Men varför då fortsätta att jaga? Jakt innebär alltid att man förr eller senare skadskjuter ett djur.
Men för övrigt kom jag i kontakt med många personer som tyckte som vi och jag fick tre nya medlemmar direkt och några som lovade att skick in medlemsavgift när de kunde använda vanliga betalning då de inte hade kontanter just då.  En person, förhoppningsvis på skämt sa: "Skjut alla jägare". Jag vill ha en frivillig avveckling av jakten. De djur som idag kan åstadkomma allvarliga skador på skog, grödor och i trafiken är ju älgar och vildsvin. Kan jägarna acceptera fler rovdjur så skulle dessa arter kunna få lämpliga populationsstorlekar och ingen jakt skulle då vara nödvändig. Jag hoppas att det med tiden blir mer uppenbart att vi måste låta naturen själv sköta sig och att vi människor bara förstör och skapar obalans.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken: "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

måndag 29 september 2014

Jaktkritik

I radioprogrammet "Jaga med P1" ägnades fyra program ( ca 80 min) till att låta jägare komma till tals och framför sina åsikt utan att i något fall ifråga sätta deras uttalanden. Jag fick visserligen framför några av de negativa synpunkter man kan ha på jakt i det första programmet men ett större ifrågasättande och klargörande av några jägares utsagor borde ingå i reportrarnas arbete.
I det sista programmet fick jägare uttala sig om rävjakt utan att den jakten överhuvudtaget behövdes motiveras mer än från jägarens synpunkt. En annan jägare fick påstå att ca 80 % accepterade jakt. Men vad betyder det? Jag accepterar jakt på älg och vildsvin idag då vi i Sverige saknar rovdjur som kan hålla dessa stammar på en lämplig nivå. Om man frågar svenska folket om de accepterar jakt som sker för nöjes- eller spännings skull så svarar mer än 60 % att de INTE gör det. Detta enligt en enkätundersökning utförd av SLU i Umeå. Eftersom all jakt sker för nöje och spänning så är Sveska folket mot den jakt som sker idag. Detta borde reportens veta. En annan jägare (jag utgår fram att han jagade eftersom han uttryckte så positiva åsikter om jakt) men även tydligen anställd på SLU i Uppsala fick framför sin syn på vargjakt som skulle kunna locka utländska jägare hit och att vargpälsar skulle användas. Det framgick ju naturligtvis inte om jakten skulle ske idag eller äng vargstammen var 5000 djur. Men jag antar att han menade att vargar skulle jagas redan i dag. Dessutom kan inte pälsar användas om det finnskulhål i pälsen. Vid licensjakten som utfördes för några år sedan sköts t ex en varg med åtta ! skott. För att få bra pälsar måste djuret fångas som t ex i Kanada där de använder bensaxer som glädjande nog är förbjudna i Sverige.
Att vara påläst som journalist är en nödvändighet. Tyvärr var inte dessa intervjuare det.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

tisdag 23 september 2014

Jaktkritik

Nu ser jag i flera annonser att olika aktörer erbjuder kött från "naturens skafferi" som de skriver. Jag tyckar att det uttrycket är väldigt cyniskt. Man betrakter alltså levande varelser som om de vore grönsaker.
Allt för få i Sverige är medvetna om det lidande som jakten medför för de vilda djuren. Skadskjuningarna är legio och många djur eftersöks inte eller eftersökte misslyckas och djuren dör en kvalfull död.
Dessutom innebär jakten att de skjutna djuren minskar i antal. Detta har två konsekvenser. För det första så minskar många arter t ex våra skogshöns på grund av ett alltför hänsynslöst skogsbruk och klimatförändringar. För det andra så minskas naturupplevelserna för oss som är natur - och djurvänner när vi vandrar i skogen.
Djuren är inte jägarnas egendom. Alla i Sverige har lika rätt att få uppleva en individrik fauna. Jakten begränsar denna upplevelse.
Tyvärr har jägarna misslyckats med att hålla vildsvinsstammen på en lämplig nivå.(eller de kanske anser att de lyckats då de genom olagliga metoder fått vildsvinen att sprida sig och utgöra en allvarlig fara för många bönder och i trafiken). Älgstammen har de skjutit sönder så att den inte har en naturlig sammansättning vilket jag skrivit tidigare om.
Kött är inte nyttigt. "Naturens skafferi" borde vara stängt och de som absolut måste äta kött borde använda det eko-kött som finns att tillgå.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essärer och bloggar om jaktens avarter" Finns på vår hemsida.

lördag 20 september 2014

Jaktkritik

Som svar på den senaste kommentaren så bekräftar inlägget mitt påstående. Skjuter man bort rävar som så minskar rävstammen. Skjuter man bort älgar som blir det färre älgar i markerna; precis som jag skrev.
"Jakt är en förutsättning för liv" ? Se dig omkring. Det blir en balans i naturen om inte jägarna skulle finnas. Jägarna äger inte djuren och ska inte bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt.
Nu är inte jakt det värsta hotet mot vår fauna utan biotopförstörelse och klimatförändringar, men jakten "lägger sten på börda" då djuren får allt svårare att klara sig i naturen.
Jakten tar också bort naturupplevelser för oss natur- och djurvänner. Färre individer av de arter som jagas det är kommentatorn och jag överens om, men viltvården är oetisk då de dödade djuren inte tas till vara utan bara kastas på sophögen och många blir skadskjutna utan att eftersök görs.
Enligt undersökning från Umeå universitet anser mer än 60% av svenskarna att jakt för nöjes och spänning skull är förkastlig. Eftersom ingen jägare jagar av plikt, skyldighet eller försörjning så borde  jakten minimeras.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.   

fredag 12 september 2014

Jaktkritikerna

Jag skrev för några dagar sedan om att Jägareförbundet anser sig vara orsaken till att älgstamman hade ökat. Detta är naturligtvis fel. Orsaken till älgstammens ökning har haelt andra orsaker som jag framhöll. Jakt minskar alltid stammarna.
Dessvärre har jägarna och de flesta jägarna är anslutna till Jägareförbundet har de skjutit sönder älgstammen. Trots att de vet att antalet älgtjurar är betydligt fler än älgkorna så skjuter jägarna fortfarande alldeles för många tjurar. Jag har bara två år där Jägareförbundet har angivit hur många älgtjurar och älgkor som skjutits men om man räknar ut detta så får man 54 500 tjurar och 48 000 kor. Denna skillnad är statistiskt signifikant vilket betyder att skillnaden skiljer sig från att det skulle vara en slump.
Den stor könsskillnaden betyder att älgstammen inte fungerar och fler kor blir inte befruktade vilket i sin tur ger färre äktar än det kunde vara.
Dessutom finns det för få äldre älgtjurar och detta innebär också att älgstammen blir sämre genetikiskt.
Allt detta innebär alltså att Jägareförbundet förstört älgstammen och inte varit de som gjort att den vuxit.

Läs vår hemsida www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jakten avarter". Finns på vår hemsida.

måndag 8 september 2014

Jaktkritik

I första inslaget av programmet Jaga i P1 fick jag framföra mina synpunkter på några avarter inom jakten. För dig som inte hörde programmet så kan jag berätta att jag tog upp skarpskjutningar och jakten på rävar m fl i den s k viltvården. Hör gärna min argumentering på nätet.
Det andra inslaget om and- och fasanjakt tog inte upp skadskjutningar, kostnader, meningslösheten i att sätta ut fåglar som mycket väl skulle kunna födas upp i hägn och avlivas på ett mer anständigt sätt.
Påståendet att Jägareförbundet har sett till att klövviltstammarna har vuxit är lögn. All jakt innebär färre individer. Ökningen av älg och andra hjortdjur beror på skogsbruket med kalhyggen som gynnat gräs- och slytillväxt av björk och asp. Dessutom har våra rovdjur varit utrotade (varg) och några 10-tal björnar. Klimatet med kortare och varmare vintrar de senaste 50 åren blidrar med stor säkerhet till att dessa djur överlever bättre. Rådjur finns t ex i Jokkmokk.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på år hemsida.

lördag 6 september 2014

Jaktkritik

Jag läser i dag (6/9-14) att blåvalen har åter kommit upp i det antal som den hade innan den började jagas på västra sidan av USA. Det är ju mycket glädjande. Valjakten tillhör de mest grymma jakterna som människan utför. Det är mycket svårt att träffa en val med de harpuner som används. De är visserligen bestyckade med en granat som ska brisera i valen för att gör mesta möjliga skada. Men ofta tar det flera minuter innan valen dör av sina skador. Det är verkligen ett grymt och stort lidande för djuren. Tyvärr finns det fortfarande länder som anser sig behöva jaga valet t ex Norge vilket ät en skam.
Problemet med att djur jagas till utrotningens gräns, som många valar, är att de förlorar genetisk varians och därför blir sårbara för olika förändringar i omvärlden som sjukdomar, förändringen i klimat och liknande. Dessutom brukar den låga genetiska variationen visa sig i inavel vilket ger sämre överlevnad och färre ungar.
Nobelpristagaren LeClezio har skrivit en bok "Pawana" (Elisabeth Grate förlag 2008) om den hänsynslösa jakten på gråvalar utanför Mexikos kust på 1800-talet. Gråvalen höjj på att utrotas men då jakten blev olönsam kom några valar undan döden. Sedan dess har gråvalen mycket långsamt ökat i antal men visar ökad dödlighet och få ungar.
Jag hoppas att valarna ska få vara många. De är fantastiska djur med hög intelligens och gör absolut inga skador. Det är en skam att flera länder fortfarande dödas dessa djur.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

måndag 1 september 2014

Jaktkritik

Nu har älgjakten börjat i norrlandslänen. Det är bara att hoppas att jägarna får en skön vecka i skogen. De naturupplevelser de oftast framhåller som anledningen till sin jakt förloras ju då skottet går av och död och förintelse uppkommer. Tystnaden som kan vara så stark en stilla septemberdag försvinner.
Men det vikigaste tycker jag att jägarna håller inne med skottet till dess att de med 100 5 säkerhet vet att skottet omedelbart dödar älgen. Att jägaren avgör det rätta avståndet och ser till att inte någon gren har möjlighet att ändra riktning på skottet. Detta har hänt om jag får tro en jägare jag känner. Jag hoppas naturligtvis att inte 14 % av älgarna ska skadeskjutnas som var fallet i den undersökning som Jägareförbundet lät göra för att antal år sedan. Men jag är nästan säker på att inget har förändrats sedan den undersökningen. Tyvärr.
Hörde du intervjun med med på radions P1 kl 10.30 i dag? Om inte så kan du höra den på lördag kl 12.10 och du inte är en nattuggla som är uppe kl 24. idag. Men säkrast är att lyssna på nätet. På radions hemsida P1 och söka på Jakt som programmet heter.
Kom gärna med kommentarer.

Läs hemsidan www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

onsdag 27 augusti 2014

Jaktkritik

Jag har varit borta en tid men under tiden har jag sparat några jaktliga notiser som jag kan kommentera.
Det fösta var en notis i DN (den 20/8-14) som upplyser Sverige att vi inte uppfyller den så kallade Århuskonventionen som innebär att det ska gå att överklaga Naturvårdsverkets beslut i jaktfrågor. EU anser att det ska gå att överklaga och uppmanar Sverige att svara varför denna möjlighet inte finns i svensk lag.
Det framgår inte av notisen vem eller vilka som ska kunna överklaga. Då jag på 1980-talet var ordförande i Upplands ornitologiska föreningen hade vi en del jaktfrågor som berörde duvhöks- grågås- råk- och korpjakt och då vi i föreningen överklagade dessa beslut fick vi veta att endast markägare kan överklaga dylika beslut. Men då markägare ofta också är jägare så gick alltid Naturvårdsverkets beslut igenom. Det vore ju mycket bra om enskilda och/eller föreningen skulle kunna få möjlighet att överklaga jaktfrågor. Jag får kanske anledning att återkomma till denna fråga.
Den andra jaktliga frågan var att jag hörde på radion att 274 björnar skulle få dödas i år. Nu hade dessutom flera länsstyrelser beslutat om att åteljakt skulle få ske i samband med björnjakten. Om nu björn ska jagas, vilket jag inte tycker, så är åteljakten en förbättring. Jag har aldrig förstått motståndet mot åteljakt. Ska ett djur dödas så ska det ske med minsta möjliga stress och största möjliga chans till att djuret dör omedelbart utan skarpskjutning. Jag tror att åteljakten minskar risken för att björnen skadas vilket är utmärkt då björnjakt har alltför stor skadskjutningensprocent vid vanlig jakt.
Enligt min mening så anser jag att endast skyddsjakt på individer som skrämmer människor t ex nära byar eller gör allvarlig skada t ex på renar. Varför ska hundratals ofarliga och icke störande björnar skjutas? Endast för att jägarna inte vill ha dem i skogen. Björnar tar ju älgar vilket jägarna anser tillhör deras mänskliga rättighet att få jaga.


Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ” Jaktkritik- essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.  

tisdag 12 augusti 2014

Jaktkritik

Flera dagar har jag hört en ringduva ropa. Det är alltså en ny häckning på gång. Men samtidigt börjar jaktsäsongen den 16 aug. Vad finns det för något motiv för detta? Här finns ju risken att jakten dödar föräfdrar med ungar i boet. Detta oetiska jaktdatum hoppas jag att de flesta jägare avstår fram att utnyttja men det finns ju alltid jägare som år oetiska. Detta startdatum för jakten på ringduva måste tas bort.
Detta är bara en liten del av alla de avarter som finns i jakten. Tyvärr är alltför få riksdagsledamöter okunniga eller struntar i jakten många skador och lidande för de vilda djuren.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken " Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

söndag 10 augusti 2014

Jaktkritik

Jag såg för några dagar sedan på TV att rådjuren orsakar många trafikolyckor på Gotland. Dessa rådjur har tagits över av samvetslösa jägare. De borde kunnat tänka ut att rådjuren skulle kunna hota människoliv just genom att springa ut på vägarna ocj bli påkörda. snart händer det säkert också att någon människa död t ex genom att försöka väja för det utsprängande djuret. Detta beteende att flytta djur enbart för att främja sin egen jakt som ju oftast händer med vildsvin är helt oacceptabelt.Djuren orsakar trafikskador och annan skada. Men detta är typiskt för många jägare. Jakten står över allt annat. Därför skuttar man olagligen rovdjur framför allt varg, lodjur, björn men också kungsörn och havsörn(!).
Tyvärr är dessa kriminella jägare skyddade av sina kamrater. De "gonar" inte precis som man inte gör i de kriminella gängen. Ytterst få jaktbrott blir därför uppklarade,

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruåådn Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar och jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

måndag 4 augusti 2014

Jaktkritik

Igårskrev tre forskare på DN debatt om att sprida ut fler kronhjortar speciellt i vargtäta områden. Detta skulle medföra att vargen skulle oftare ta kronhjortarna och det skulle alltså bli fler älgar kvar till jägarna. Detta skullei sin tur göra att jägarna blev vänligare stämda till vargen.Kronhjorten skulle inte heller vara till något besvär för skogsägarna eftersom kronhjortarna inte äter unga tallplantor som älgarna gör.
Min tro är att även om det blev fler kronhjortar i skogarna där älgar finns skullesäkert jägarna vara lika oförsonliga mot vargen då nu vargarna tog kronhjortar som byten. Forskarna framhåller i sin artikel att kronhjort är ett eftertraktat byte för jägare.
Jag ser alltså inget som helst nytta med denna utsättning av kronhjortar som föreslås. Kronhjorten är en fritt levande art i Sverige och den kan sprida sig av sig själv även om spridningen är långsam.
Konflikten mellan varg och jägare kan inte avhjälpas genom att föra in fler bytesdjur. Jägarna vill ha alla byten oberoende hur många de är. Jögarna måste inse att de "goda" åren utan rovdjur i Sverige är förbi och jägarnas dödande av våra vilda djur måste minska till gagn för rovdjuren. Det är alltså en mental förändring som måste till i jägarna huvuden.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter" Finns på vår hemsida.

fredag 1 augusti 2014

Jaktkritik

För några dagar sedan läste jag att det kastas drygt en miljard kilo ( en miljon ton) eller ca drygt 100 kg per person i Sverige av det som slaktas (kor, grisar, höns osv), Vad som kastades framgick inte av artikeln men grisfötter nämndes. Jag kan tänka mig att lungor, njurar och levrar också kastas idag mer än det gjordes förr. Vem har ätit oxsvanssoppa nyligen? Idag äter man inte för att bli mätt och få i sig de kalorier som vi behöver utan för att det ska vara gott och att man kan njuta av måltiden. 
Jag skulle dock tro att man försöker använda de ratade delarna av de djur som slaktas till något vettigt och att delarna inte bara får ruttna bort. I ett reportage om ägghönsproduktion sorterades tupparna bort direkt och dessa användes till bränsle. Man kan tycka vad man vill om det cyniska att använda det som en gång varit levande djur till bränsle men vad ska man använda tupparna till i stället. Att föda upp dem till vuxna djur som sedan slaktas skulle enligt reportaget bli för dyrt då de växer långsammare än de broilers som nu är utgångsvara för kycklingkött. Eftersom all mat ska vara billig (den är alltför billig enligt min mening) så skulle inga köpa dessa tuppar. Därför blir de bränsle och förmodligen även de andra osäljbara produkterna. Finns det andra alternativ?
I går läste i DN ( 31/7) att skörden av spannmål kommer att bli rekordstor i år. Men det stod också att den ”största delen” används som djurfoder i Sverige. Detta är ju också ett stort slöseri. Endast 10% av energivärdet kommer till användning vid produktion av kött. Att använda mat som skulle kunna brukas av människor förstör vår jord. Vi i västvärlden använder resurser som det skulle behövas sex jordklot (eller var det tre?) om alla jordens invånare skulle leva som vi gör. Vill vi att de 9 10 miljarder människor som kommer att finnas på jorden om 50 år och om vi vill att de flesta av dessa ska kunna ett drägligt liv så måste vi i västvärlden leva ett mer återhållsamt liv. Alla har vi ett stort ansvar.


Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

onsdag 23 juli 2014

Jaktkritik

Det här kommer inte att handla om jakt men eftersom jag är vegetarian så skriver jag då och då om dessa frågor.
Jag läste idag i DN (23/7) att amerikanska forskare hade visat att produktionen av nötkött var tio gånger skadligare för miljön än produktionen av gris- och kycklingkött men även av produktion av ägg och mejeriprodukter. 
Nötkreaturen behöver 28 gånger mer landareal och 11 gånger så mycket vatten än för produktionen av de andra livsmedlen.
Det är naturligtvis omöjligt att veta på vilket sätt dessa forskare har kommit fram till sina resultat utan att ha läst uppsatsen. Men kor äter gräs och hö vilket inte människor kan göra även om framför allt mjölkkor får tillgång av kraftfoder med sojamjöl. Grisar och höns lever på korn och majs som vi människor mycket väl kan äta och må bra av. Den arealen som dessa grödor odlas på är kanske mindre men att gå över fullvärdig föda till kött förloras 90 % av energiinnehållet och måste vara ett stort slöseri med värdefulla kalorier.  
Enligt min mening ska gräsmarker som inte kan utnyttjas till produktion av mänsklig föda användas av kor och får även om dessa producerar metangas som är 40 gånger skadligare för växthuseffekten än koldioxid. Men kor och får kommer nog att finnas i ett ganska litet antal om dessa bara får beta på marker som inte kan användas till matproduktion. Nötkött och mjölkprodukter kommer nog att bli exklusiva produkter men det finns vegetabiliska ersättningar. 
Det är svårt att beräkna miljöpåverkan. Hur många gånger har jag inte läst om olika undersökningar där andra forskare sedan kommit med invändningar, Jag minns bara för att ta ett exempel tvisten om flergångsflaskor mot aluminiumburkar. Självklart är aluminiumburkar lättare att transportera men aluminium kräver stora energimängder för att framställas. Efter användandet ska de sedan smältas ner och en än gång göras till burkar. Glasflaskorna kostar i transporten och måste diskas men  är billigare att framställa. Hur många gånger man kan använda en flaska är också viktigt för miljöanalysen. Vilken produkt som vann blev som jag minns det aldrig klarlagt.


Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter” Finns på vår hemsida.

lördag 19 juli 2014

Jaktkritik

Jag har just läst en biografi om Ernest Hemingway av Nils Granberg (Natur och kultur 1991), Boken skildrar inte Hemingways liv i någon större utsträckning utan koncentrerar sig på böckerna.
I ett avsnitt av  ”Den gamle och havet” diskuteras då fiskren under sin kamp med den stora svärdfisken frågar sig om det är synd att döda. Hemingways svar är om man dödar väl är det inte någon synd.
Det är ett märkligt uttalande av Hemingway som ju gillade tjurfäktningar. Tjurfäktningar är ju grundat på att torterar tjuren för att den ska anfalla matadoren. Men uttalandet är också mycket grunt och diskuterar inte alls varför människan ska döda helt oförargliga djur som aldrig gör någon skada. Hemingway var uppfostrad av mycket strängt kristna föräldrar och mycken kristen symbolik och tankegods finns i Hemingways romaner och noveller. Här kan jag tänka mig att bibelns syn på djur speglars också i Hemingways syn. Bibeln talar ju om djuren som ”osjäliga” och att människan ska härska över alla djur och växter på jorden. Denna syn lever kvar hos en del starkt religiösa personer än idag. Jag har själv träffat en person knuten till Livets Ord som inte ansåg djurskydd vara av betydelse. 
Hemingway var också uppfostrad av pappan som var en hängiven jägare och fiskare. Att från unga år delta i jakt och aldrig fått jakten ifrågasatt gör naturligtvis personen okänslig för våld, död och lidande. Hemingway texter handlar oftast om våld och död och han är besatt av det fysiska modet i dessa sammanhang. Det är man ska se hans fascination av tjurfäktningen och storviltsjakter där det handlar om att döda de farligaste arterna. 
Jag ser dödandet som en nödlösning av ett problem. Lider ett djur och sannolikheten för att bra liv efter ett möjligt tillfrisknande är obefintligt ska djuret dödas. I stor mängd kan vissa arter orsaka allvarliga skador som människor i längden inte kan klara av. I dylika fall kan skyddsjakt tillåtas. 
Ett problem för mig är den produktion som djur bidrar med i form av skinn, mjölk och ägg. Men ett mindre antal djur skulle säkert behövas om livstiden för djuren ökades. Detta skulle också  innebära att djuren fick leva normala livstider och då ha en kort tid kvar att leva kanske med mer eller mindre livskvalitet.
    

Läs hemsidan:www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida.

lördag 12 juli 2014

Jaktkritik

Jag löser korsord ibland och i går fick jag lösa koden ”Skjuter jägare” med ”Vilt”. En rolig vits tycker.
jag.

I tidningen i dag läser jag än en gång om att tigrar tjuvskjuts. Problemet är att inte Kina respekterar den internationella konventionen (CITES) om handel med utrotningshotade djur utan anser att handel med tigerskinn inte är något problem.  Kina är på många sätt ett ondskans rike. Men jag tycker att det är lika förkastligt att samla troféer av alla djur. Även att använda päls från vilka djur det vara må. Varför inser inte de flesta att djur inte är någon handelsvara. De är levande och kännande varelser som måste få leva sitt eget liv utan att människor utnyttjar dem. Jag tror att fler människor idag tycker som jag än för 100 år sedan eller kanske bara för 5+ år sedan? Kanske världen blir bättre med tiden.

I en liten notis omtalas att Centerpartiet ska vara för starkare djurskydd. Men som framgår ab texten gäller det agitation mot antibiotika vid uppfödning och att man inte ska få kupera svansar på grisar. Vad är det nya? Välkommen på tåget (C).

Läs hemsidan www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns på vår hemsida. .   .


fredag 4 juli 2014

Jaktkritik

På Fb-gruppen Jaktkritikerna blev jag uppmärksammad på den debatt i Metro angående tjuvjakt och betald safarijakt. En del hävdade att safarijaktem gav pengar till att bevara de vilda djur som finns i Afrika t ex noshörningar och lejon. Andra medlade att det inte spelar någon roll vem som dödar det är lika förkastligt bädda sakerna.
Alla är övenens om att tjuvjakt ska bestraffas då den ofta i Afrika hotar tex noshörningar som i flera länder håller på att utrotas. De som hävdar att det är bra med safarijakt där rika gubbar kan betala miljontals kronor för att få skjuta t ex en noshörning för med sig att de lokala befolkningen kommer att värdesätta djuren mer och därför bidrar till att se till att inga tjuvskyttar kan röra sig i området.
Jag tror att de har fel. De djur som finns i Afrika finns framför allt i de stora nationalparkerna som finns Där rör sig 1000-tals turister och uppsyningsmän men ändå kan tjuvjakten pågå. Områdena är stora och tjuvjagarna kan hålla sig gömda och jagar oftast när det är mörkt.
I vissa länder kan elefanter orsaka allvarliga skador. Afrikas befolkning växer och de odlingar som finns är viktiga för en fattig befolkning. Jag tror att det är rätt att beskatta elefantstammarna, precis som vi måste beskatta vår älgstam. Kan den beskattningen ske med hjälp av att rika människor betalar stor pengar för den jakten och att pengarna går till de människor som lider mest av elefanternas härjningar skulle det säkert vara utmärkt. Annorlunda är det med sällsynta och utrotningshotade djur som noshörningar. De ska naturligtvis aldrig jagas varken av tjuvjägare eller andra jägare. De jägare som kan betala miljontals kronor för sin jakt borde ge dessa pengar till t ex WWF som i sin tur kan bygga upp en fungerande vaktstyrka med sina resurser.
I Sverige är den mesta av jakten helt onödig och fyller enbart att tillfredsställa jägarnas behov. Idag är det enbart älg och vildsvin som måste hållas under kontroll av jägare då våra rovdjursstammar i är tillräckligt stora. Hur det ser ut i Afrika är jag inte mannan att avgöra men enligt de TV-filmer som visas tycks de flesta djur (rovdjur och bytesdjur) finnas i balans och därför tycks jakten vara onödig utom i vissa fall där skyddsjakt måste tillåtes liksom i Sverige.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-Gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik -essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

torsdag 26 juni 2014

Jaktkritik

Jag kan inte de krav som Krav ställer på behandlingen av kor och grisar för att de ska bli Kravgodkända. Kanske Fridens liljor har rätt Men jag vet att Hargs bruk (norra Uppland) har enligt uppgift ca 500 kor som går hela sommaren och långt i på hösten med sina kalvar och korna har mycket stora marker att röra sig inom. Kanske 25 kor går på 1/2 km2. Det är klart att de är instängda men jag tro att de känner sig ganska fri på dessa stora ytor. Harg tar även sitt hö från gödslade marker så jag tror att de är Krav-märkta men jag vet inte vart deras kött kan köpas.
Jag är som sagt vegetarian och är det främst av miljöskäl och även Krav-märkta kor producerar metan.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-guppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

tisdag 24 juni 2014

JaktkritikI

I midsomras kom en kompis och jag att tala om att det kommer nog att bli ett fint svampår i år eftersom det har regnat så pass mycket i juni. Då kom han att berätta om att när han plockade trattkantareller efter 1986 (efter tjernobyl) så fick man lämna in för becerell - mätning gratis på kommunen. Då hade han 80 000 becerell per kg för hans torkade svamp. Sedan minskade mångden ganska snabbt och efter några år fick man ingen gratis bestämning av radioaktiviteten.och han uppfattade då att det var fritt fram att äta svampen.
I samband med den höga aktiviteten av cesium så infördes det vårjakt på rådjur eftersom rådjuren äter svamp på höstarna och då får i sig stora mängder cesium. Jägarna skulle då slippa att kasta det förorenade köttet och rådjuren skulle kunna beskattas på våren då radioaktiviteten var ofarlig.
Alltnog så finns denna jakt kvar trots att det nu är 30 år sedan Tjernobyl-olyckan. Samerna kan sälja sitt renkött utan problem och då antar jag att cesiumhalten i rådjursköttet också är ofarligt. Men ändå kvarstår tillståndet med vårjakten. Helt obegripligt.
När jag kontakter Naturvårdsverket har de ingen aning om cesium-halter utan hänvisar till jägare i Gävleborg. Den jägare jag får kontakt med påstår att de gör regelbundna kontroller och att vårjakten är nödvändig men några analysresultat vill han inte lämna ut.Jag tvivlar på att jakten är nödvändig i alla fall i de län som den nu tillåts i. Se nedan
Västerbottens-, Västernorrlands-, Gävleborgs-, Uppsala- och Västmanlands län. Hornbärande djur,  även 1 maj - 15 juni.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

fredag 20 juni 2014

Jaktkritik

Jag läste idag att Livsmedelsverket rekommenderar att ingen ska äta mer än 600 g kött varje vecka.  Vetenskapliga studier visar att kött (rent kött och charkuterier) ökar risken för tjocktarms - och ändtarmscancer men även ger högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar liksom typ-2 diabetes. I Sverige dör 6000 människor i tjocktarms- och äntarmcancer varje år och tillhör de vanligaste cancerformerna.
Jag är vegetarian men inte huvudsakligen för att det främjar min hälsa utan mest av miljöskäl även om jag självfallet att den industriella hanteringen av våra husdjur försvann. Det finns ju idag Kravmärkt kött så de djurskyddsaspekter som finns i stort kan elimineras.
Men som sagt miljö är för mig mycket viktig. Idisslare som kor och får producerar metangas som är upp till 40 gånger farligare för växthuseffekter än koldioxid. Grisar äter en mängd produkter som vi människor mycket väl skulle kunna äta som majs och korn. På de arealer som dessa grödor odlas skulle också kunna användas till annan människoföda som bönor, linser mm.  Även kor lär behöva extra proteiner som soja som vi mycket väl skulle direktkonsumera utan den förlust av energi som det innebär att korna först äter sojan.
Många anser att köttet från jakt är ekologiskt. På sätt och vis är det det men när man vet om de 100 000-tals skadskjutna djur som jakten orsakar varje år bortfallet detta alternativ. Dessutom ger jakten 1,5 - 2 kg kött per år och individ i Sverige och jag antar att de flesta inte skulle nöja sig men den lilla köttbiten. Visserligen vore det bra om köttkonsumtionen minskade men inte att köttet kommer från jakt.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik -essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

Jaktkritik

Hörde idag på radio att Öland har fått in vildsvin. Eftersom Öland har stor delar av skyddsvård natur och att det är förhållandevis många bönder vill de flesta att vildsvinen skjuts bort. Men det vill naturligtvis inte jägarna.
Man tvistar om på vilket sätt vildsvinen har tagit sig till Öland. Hur långt kan de simma och kan de springa över isen? Ofta är ju isen uppbruten och vildsvinen måste då simma bland isflaken. Men som på många andra håll kan jägare ha flytta vildsvin till Öland.
Nu gäller frågan om vildsvinen tagit sig till Öland på ett naturligt sätt eller inte. Om de kan anses tagit sig till Öland på egen hand behövs det ett riksdagsbeslut för att kunna utrota dem från ön. Detta vill de flesta på ön liksom Naturvårdsverket. Om de är ditförda så skulle en utrotning inte vara olaglig.
Det är märkligt att så fort ett rovdjur gör skada så finns det alltid personer som vill utrota rovdjuren men om jägarna vill ha vildsvinen kvar på ön så ska det till ett riksdagsbeslut för att rädda stora och unika naturvärden.
Vildsvinen är inte naturliga på ön. Karl XI lär ha infört vildsvin på 1600-talet för sin jakt men bönderna lyckades på 1700-talet få bort dom. Låt bönderna och Naturvårdsverket rädda Ölands natur!

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

måndag 16 juni 2014

Jaktkritik

Jag fick för någon dag sedan en kommentar från en anonym jägare som påstod att om inte jägarna sköt kråkfåglar skulle alla småfåglar försvinna.
Jag ser detta som ytterligare ett bevis på att många jägare är okunniga i biologi.
Jag brukar hänvisa dessa jägare till våra nationalparker så att de kan se vilken stor och diversifierad fauna som där finns då ingen jakt har bedrivits på närmare hundra år. Gå gärna i Sarek genom Rapadalen och beundra de stora, orädda och vackra älgarna. Sarek är också ett av Sveriges rovdjurstätaste områden även om en viss olaglig jakt bedrivs. Mer kända är ju de afrikanska nationalparkerna som ju vimlar av rovdjur och andra arter, Jag är övertygad om att ingen sett någon förändring i fågelbeståndet då sparvhök och duvhök fridlystes 1967. Dessa två arter är ju specialiserade på fåglar som byten.
I ett försök på Öland försökte man öka häckningsframgången för ett antal vadarearter genom att skjuta bort kråkor, rävar och grävlingar. Man hade då ett eferensområde där ingen jakt bedrevs. Utfallet på häckningsframgången blev lika dåligt i båda fallen. Det är ofta andra orsaker till minskningar hos arter framför allt väder och vind men ofta mänskliga aktiviteter som förändrade brukningsmetoder inom jord- och skogsbruk. Jakt har ju även i Sverige orsakat utrotandet av varg, bäver och till utrotnings gräns grågås. Idag är jakten på tigrar och noshörningar hotade av jakt som dock är illegal.
En orörd natur utan jakt och inga stora ingripanden i djuren biotoper skulle göra den biologiska mångfalden större och individrikare.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar och jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

torsdag 12 juni 2014

Jaktkritik

Jag läser idag i DN (12/6-14) att man hittat en skjuten lappuggla i Norrbotten.
Vem har vapen för att kunna göra detta? Jo, jägare. Vem har så lite kunskap om vad man skjuter på? jo, jägare. Lappugglan är en sorkspecialist som inte konkurrerar med jägarna på något sätt. Dessutom hade lappugglan ungar i boet och lappugglan är en skydda art varför denna jakt utan tvekan måste betraktas som ett grovt jaktbrott. Hoppas att polisen filmer denne gärningsman. För det är jag helt säker på att det är en man bakom geväret.
Ungarna kommer nog att överleva då de har placerats ut i andra lappugglebon; en unge i fyra andra bon. Tur att det finns duktiga ornitologer och som har ögonen med sig.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Läs gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

måndag 9 juni 2014

Jaktkritik

Naturskyddsföreningen (SNF) har antagit en ny jaktpolicy. Den gamla är väl ca 10 år gammal (jag sitter på landet och har inte tillgång till mitt ex av den gamla). Den nya policyn är betydligt utökad och betonar bevarandeaspekten mycket kraftigt. Den allmänna jakten på djur som inte är hotade berörs i detaljfrågor.
Jag har många invändningar i den antagna policyn men kan också godta många skrivningar. Jag kan inte diskutera alla de skrivningar som finns i det 16 sidiga dokumentet men några som jag anser att det är viktigt att opponera mot.
”All viltförvaltning ska kännetecknas av stark hänsyn till djurskyddsaspekter. Risken för skadeskjutning ska minimeras.”
Senare i dokumentet finns förslag till skytteprov och ett påpekande att Naturvårdsverket rekommenderar att skott ska avlossas på 20 m håll vid jakt på gäss och rådjur. Men inga straff finns och ingen kan kontrollera att skotten inte avlossas på för långt håll eller i fel situationer.Det enda som kan minska skarpskjutningarna är att minska antalet arter som får jagas.
”Rika viltstammar erbjuder viktiga och värdefulla ekosystemtjänster, såväl miljömässigt som ekonomiskt. Det finns flera skäl att nyttja de resurser som vilda djur kan bidra med. Utgångspunkten för allmän jakt och licensjakt ska vara att bytet tas tillvara för nyttoändamål.”
Jag vänder mig stark mot att kalla levande kännande varelser som ”resurs”. Det var så man såg på slavar på 1700- och 1800-talet. Dessutom undrar vad som menas med ”nyttoändamål”. Är det att använda ett rävskinn till dörrmatta som jag har hört någon gjort. I det gamla policydokumentet stod det att bytet skulle konsumeras vilket är rimligare.
All användning av blyhagel ska omgående förbjudas.”
All hageljakt borde förbjudas. Alla andra hagel än bly innebär större skadeskjutningsprocent.
Användningen av fällor för rovdjur som lo, grävling och mård liksom fällor och snaror för räv ska förbjudas.”
Varför inte snaror för ripor? Dessa snaror kan orsakar oerhörda långa dödskamper. Det märkliga är att då SNF förslår en mängd åtgärder för godkännande av fällor. Varför?
SNF påpekar också att jägarna inte äger djuren. Men kopplar detta enbart till att jägarna ska dela med sig till andra organisationer av de avgifter som de betalar in för sin jakt. men ingen kommentar att jägarna inte ska bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt. Jakten ses enbart ur jägarnas perspektiv. Tyvärr.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter” Finns på vår hemsida.
torsdag 5 juni 2014

Jaktkritik

Jag hittade denna länk på Lottas inlägg på Jaktkritikerna. Läs länken.

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/oetisk-pilbagsjakt-borde-motarbetas

Det är glädjande att Naturskyddsföreningen intresserar sig för något av jaktens avarter. När jag för några år sedan ville ha med SNF på en debattartikel om den s k viltvården, som SNF tar avstånd från i sin jaktpolicy, så ville de inte vara med.

Alltnog när pilbågsjakten var på tapeten i slutet av 1990-talet var det Jaktkritikerna som såg till att den aldrig blev verklighet. Vi gick ut med insändare om denna förestående jaktform och jag var själv nere i Växsjö på Naturmorgon och debatterade med dåvarande ordföranden i Bågjägarförbundet Georén och han fick där visa hur effektiv compoundbägen var genom att sjuta igenom en telefonkatalog (om någon minns hur tjock en sådan var). Jag minns inte nu om det var Växsjöområdets katalog eller någon annan. Pilen gick igenom katalogen men detta säger ju inget om att pilen effektivt skulle döda djuret. Georén framhöll att "det är ingen konst att döda ett rådjur på 50 meter men konsten med pilbågsjakt är att komne djuret på 20 meters håll". Och här ligger problemet med pilbågsjakten. Det är svärjer att döda ett djur med pilbåge och därför ska inte pilbågar vara ett vapen som får användas i jakten.
Dessutom framgår ju kalt att pilbågsjakten inte är jakt för att skaffa sig kött utan ska vara en lek. Gamla karlar ska leka indianer.
Vid ett tillfälle fick också JG, GW och Lorenzson (?) visa i "Grabbarna på Fagerhult" visa i TV svårigheten att träffa med pilbåge då en pilbågsskytt skulle träffa ett äpple, som skulle motsvara ett rådjurs hjärta. Bågskytten missade äpplet med flera försök.

Jaktkritikerna framhöll dessa brister i pilbågsjakten vid vårt avståndstagande som vi skickade till Naturvårdsverket som då avslog förslaget att göra pilbågsjakten laglig i Sverige. Varför jag är övertygad om att just vi i Jaktkritikerna gjorde att pilbågsjakten förbjöds är att Naturvårdsverket använde många av våra formuleringar  och argument i sitt avslag. Säker kan man ju aldrig vara men sannolikheten är stor. att jag har rätt.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

lördag 31 maj 2014

Jaktkritik

Jag läser idag i en bilaga till DN(31/5-14) som handlar om Sveriges skogar och dess användning och skötsel.
I denna bilaga så ingår en sida om jakt. Enligt artikeln omsätter turistjakten ca 3 miljarder per år. Det kommer turister från hela Europa och t o m USA.Helst vill dessa jägare skjuta älg. Det har jag ingen mot. Hoppas bara att det är goda skyttar så att det första dkottet är dödande. Däremot är jag mer tveksam till den fjälljakt som bedrivs framför allt på ripor. Jag antar att skadskjutningsprocenten ligger på 10 - 30% som vid all annan jakt. Förutom det lidande som riporna få utstå så innebär de skadskjutna riporna en potentiell risp för andra rovdjur som falkar och örnar. Blyförgiftning har påvisats hos havsörn som ätit vilt med hagel i kroppen.
I artikeln uttalar sig också en representant för Sveaskogs viltförvaltning. Han uttalar "Vi har en havererad rovdjursförvaltning...." vilket jag tolkar som att han anser att rovdjuren är fler än han vill ha.
Nu är det ju så att jägarna inte äger de vilda djuren. Snarare är det rovdjuren som har rättighet till och ska förvalta våra viltstammar. Dessutom är svenska folket 30 gånger fler än jägarna och vill se fler rovdjur som sin främsta naturupplevelse. Jägarna ska alltså inte få bestämma hur en svenska faunan ska vara sammansatt. Jägaran har varit ensamma på täppan och har glömt bort att Svenska folket vill se en helt annan sammansättning av faunan än den jägarna eftersträvar.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik . essäer och bloggar om jaktens avarter" Finns på vår hemsida.

onsdag 28 maj 2014

Jaktkritik

Det var inte bättre förr. Det är lätt att konstater när jag tittar på bilden i DN från 1903 (åter publicerad i dag 28/5-14). På bilden stoltserar greveEric von Rosen med en björnunge i famnen och tio döda framför sig utanför sin bostad i Stockholm- Greven hade varit i Finland och jagat och ville tydligen visa upp vad han åstadkommit. Detta är ju ett känt mönster där jägare ofta stolt visar upp sig ofta flinande när de skjutit en björn. Vad "bragden" i detta ligger har jag aldrig förstått.
Men jag undrar i vilket skick kan grevens björnar befinna sig i? Det är ju knappast troligt att alla de tio björnarna skjutit samma dag utan under någon vecka tycker jag verkar mer troligt. Sedan ska björnarna fraktas till lämplig hamn vilket kanske tagit en á två dagrar med häst och kärre. Sltligen ska båten ta sig över Östersjön som väl också tog ett dygn. Lutade inte björnarna? Köttet måste i alla fall var odugligt till människoföda. Kanske björnfällarna gick att använda. Men jag undrar i vilket skick de var; släpade som de borde blivit i skogen, på hästvagnen och till båten. Viktigt var tydligen uppvisningen för greven.
Kanske det var bättre förr? Vem kan i dag skjuta tio björnar i Finland på några dagar. Jag förmodar att rovdjuren var fler i början av 1900-talet än vad de nu är.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik- essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.    

tisdag 27 maj 2014

Jaktkritik

I dag ( 27/5-14) läser jag i DN i en liten notis 0m att fem personer åtalas i Östersunds tingsrätt för förberedelser för att illegalt jaga varg. Det stäms för grovt jaktbrott.
Det jag känner till när det gäller jaktbrott så är de mycket svåra att bevisa. Att dessa personer skulle fällas tror jag är mycket osäkert. Om man ska utföra brott är det ju lämpligt att inte sprida kunskapen om vad man sysslar med med till få personer. Här är tydligen fem stycken involverade vilket ju är något för många. Risken är ju att ännu fler få vetskap om vad som försegår. Det är väl det som som har hänt då denna förberedelse har uppdagats.
Det vore ju bra om åklagaren lyckas bevisa att förberedelserna var verkliga och att dessa person får sina straff så att de drar sig för att upprepa brottet. Det ska bli intressant att följa rättegången och se hur det går.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken : "Jaktkritik- essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida. -

torsdag 22 maj 2014

Jaktkritik

För att fortsätta EU-temat så tänker jag diskutera en av de viktigare frågorna som EU har att ta ställning till under de kommande åren nämligen det handelsavtal mellan EU och USA som tydligen ska påbörjas. Ingen vet naturligtvis något idag om hur avtalet kommer att se ut och något avtal kanske aldrig att över huvud taget kommer till stånd.
Alltnog varför jag tar upp detta handelsavtal är det som nu mest diskuteras är de djurskyddsproblem och den djurhållning som finns i USA. Det jag mest har hört talas om ar klordoppade kycklingar och hormonbehandlade nötkreatur. Självfallet är detta viktiga delar av  hur livsmedel behandlas men det finns andra viktiga aspekter på USA:s behandling av sina husdjur.
Jag vill hänvisa till Jonathan Foers "Äta djur" som visar att vi i Europa med många tämligen små jordbruk och självägande bönder har långt kvar till de verkligen industriella uppfödandet av husdjur i USA. Foer omtalar att där står storkoncerner för en mycket stor del av animalieproduktionen. Här finns inga hänsyn till djurens hälsa eller välbefinnande. Allt handlar om att producera så billigt som möjligt.
Jag har oerhört svårt att tro att konsumenter, när de får reda på hur den industriella djurproduktionen går till i USA, tycket att ett avtal där dessa djur ska säljas på europeisk marknad kan godkännas om vi konsumenter får medverka. Jag är visserligen vegetarian men vill inte att djuren ska ha det sämre än de har det i Europa. Och jag undrar vad franska bönder tycker då billigt kött kommer till Europa i stor mängd. Detta blir om inte annat en svår nöt att knäcka för EU. Tro mig.
Läs boken Jonathan Foer "Åta djur" och bilda dig en egen uppfattning.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna .se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter" Finns på vår hemsida.
I boken finns bl a en recension av Foers bok.

onsdag 21 maj 2014

Jaktkritil

I går hörde jag  Gunnar Hökmark moderat EU-kandidat på radio. Han fick som de flesta andra frågan om EU ska bestämma om den svenska vargjakten. Det tyckte han inte utan ansåg att Sverige hade de experter som kunde bestämma detta bättre än de byråkrater som finns i EU.
Nu undrar jag två saker:
1) Vilka Svenska experter menade Hökmark? Var det Lena Ek som vill ha 180 vargar eller är det de tjänstemän som finns på Naturvårdsverket? Ingen av dessa kan kallas expert utan de har sina förutfattade meningar. Tjänstemännen på Naturvårdsverket är ofta jägare själva ( och kanske har en biologexamen i sin utbildning) eller har nära förbindelser med jägare. Jag förmodar att Hökmark inte menade de forskare på våra universitet som har ägnat hela sitt liv till att forska på populationsgenetik och anser att det behövs kanske upp mot 3000 vargar i Sverige för att vi ska anse att vargarna inte dör ut av inavel under de kommande seklerna.
För det andra antar jag att Hökmerk anser att Sverige har de experter som behövs för att sköta de angelägenheter som finns i Sverige och då behövs ju knappast EU överhuvud taget. Jag undrar varför Hökmark anser att vi ska vara med i EU. Med hans resonemang kan vi klara allt mycket bättre. Men dessa frågor får vi adlig något svar på.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

måndag 19 maj 2014

Jaktkritik

På söndag är det EU-val. Både på TV och radio utfrågas kandidater om deras åsikter i olika frågor. Bl a finns på radio en fråga om kandidaterna tycker "att EU ska bestämma om den svenska vargjakten". En del svarar ja och en del nej mycket beroende på om de tycker att EU har för stor makt eller ej. Jag är övertygad om att de flesta inte vet vad som gäller.
Och naturligtvis som man frågar får man svar. Hade frågan varit "ska den svenska vargstammen utrotas eller finns kvar i hundratals år" hade självfallet svaren blivit annorlunda.
För att göra detta helt klart även för de jägare som vill utrota (ett fåtal), minska (de flesta) eller ha en vargstam som överlever på lång sikt (ett fåtal) så gäller det Sverige har kommit överens med EU om vid inträdet. Att få till stånd en omförhandling är bara att glömma. Skulle t ex England lyckas så vill naturligtvis ett antal länder också att omförhandla eftersom ingen är nöjd med alla de bestämmelser som finns. Det går inte att plocka russinen ur kakan som man säger. Vi som personer är väl aldrig helt nöjda med de partier, organisationer eller människor vi umgås med till 100%. Vi får ta de fel och brister men anser väl att det positiva överväger. Att gå ur EU är ju en möjlighet men då drabbas landet av stora problem med sin export och andra handelsavtal vilket säkert drabbar landet mycket mer än att vara kvar och ta de nackdelar som finns men att försöka få de representanter i EU som gör organisationen mer acceptabel.
Nu till det som Sverige gick med på vid inträdet och som vi måste acceptera. Ingen omförhandling är alltså möjlig. Tro inte de som sågar att de ska göra det. Det kommer alltså aldrig att lyckas.
Vid inträdet godtog alltså Sverige: "Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter"
I Artikel 12 står det: Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för införande av ett strikt skyddssystem i det naturliga utbredningsområdet för de djurarter som finns förtecknade i bilaga 4 a....
I bilaga 4 a finns bl a varg, björn och lo (när Sverige och Finland kom med också järv).
Men till lagar finns alltid (?) undantag.I artikel 16 står det: Förutsatt att det inte finns annan lämplig lösning och att undantaget inte försvårar upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus av de berörda arterna i deras naturliga utbredningsområde, får medlemsstaterna göra undantag från bestämmelserna i artiklarna 12-14 samt 15a och b av följande anledningar:
a) För att skydda vilda djur och växter och bevara livsmiljöer
b) För att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten och andra typer av egendom.
c) Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.
d)Föt forskning och utbildningsändamål, för återinplantering och återinförsel av dessa arter och för de uppfödning som krävs för detta, inbegripet artificiell uppförökning av växter.
e) För att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i begränsad omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar av de arter som finns förtecknade i bilaga 4 i en begränsad mängd som fastställs av de berörda myndigheterna.
Den svenska vargjakten hotar "upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus".. Detta är skälet till att EU kan tänkas dra Sverige inför EG-domstolen. Paragraf b) ovän tillåter ju skyddsjakt vilket ju inte är kontroversiellt. När vargstammen blir stor som björnstammen kan inte EU hota den svenska vargjakten.
Jägarna kan se fram med tillförsikt att de någon gång kommer att få jaga varg utan att EU bryr sig.

Läs hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida