söndag 29 september 2013

Jaktkritik

I DN ( den 27 sept.2013) finns ett reportage från ett ställe där man bedriver jaktturism. Utländska jägare får tillfälle att jaga i Sverige med hjälp av guider som tillhandahåller bostad, mat och hjälper till att finna byten som de tillresta jägarna eftertraktar. Detta är inte billigt. I reportaget uppges att jakten kostar 10 000 kr per dygn men då ingår helikopterresor och det övriga, guider, mat och uppehälle. Dessutom måste jägarna betalen en troféavgift på ca 18 000 kr då de skjuter en älg.
Jag har inget mot att svenskar, tyskar eller kineser skjuter älgar. Om denna turistjakt gör att människor i glesbygden får sin inkomst är det så mycket bättre.
Det jag har mot denna jakt är att den tydligen är inriktad på troféer. I reportaget framgår att de tillresta jägarna sköt en 17-taggare.
Den svenska älgstammen är redan sönderskjuten med för få och för unga tjurar. Det vore önskvärt om älgstammen skulle kunna få en mer naturlig sammansättning men då måste jakten ta mer hänsyn till de äldre tjurarna och låta dessa leva. Tyvärr lär detta aldrig bli fallet på troféer tydligen alltid är eftersträvansvärda och ger status att hänga på väggen eller som i fallet med turistjakt ger klirr i kassan.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna. 

fredag 27 september 2013

Jaktkritik

Här kommer den debattartikel som vi fått publiserad i Aftonbladet för er alla som inte läser denna tidning. Jakt är en hobby och bedrivs, enligt enkäter bland jägare, för "naturupplevelsen, kamratskap, avkoppling, spänning och intresse för hundar”. Dvs de ser jakten som ett nöje. I en opinionsundersökning om svenskars inställning till jakt (SLU 2012) svarar över 60 % att de inte accepterar jakt för spänning, avkoppling eller nöjes skull. Bara cirka 3 % av Sveriges befolkning jagar. Men majoritetens åsikter tas inte i beaktande i landets jaktpolitik. Enligt jägarnas egen statistik dödas cirka 400 000 djur; kråk- och måsfåglar, rävar, grävlingar m fl arter, för att direkt kastas på sophögen eller i naturen. Där bidrar de till blyförgiftning av andra rov- och renhållningsdjur. Denna så kallade "viltvård", innebär att en tredjedel av de dödade djuren inte tas tillvara. Detta är djupt oetiskt. Ytterligare cirka 250 000 djur som jagas är små arter, framför allt änder, som ger mycket litet utbyte och vars populationer minskar, t ex ejder och alfågel. Den omfattande jakten undandrar naturupplevelser för andra natur- och friluftsintressen och näringar, som vill se djuren och en levande fauna. Jägarna äger inte djuren och borde därför inte ha rättigheten att bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt. Mest allvarligt är det stora djurskyddsproblem som jakten innebär. Publicerade undersökningar visar att 15-30 % av alla jagade djur skadskjuts. Även i de fall när eftersök görs, kan det ta lång tid innan det lidande djuret kan avlivas. Läs också hemsidan www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

torsdag 19 september 2013

Jaktkritik

Efter att jag skrivit om det ökande antalet kvinnor som vill jaga på min blogg fick jag ett anonymt inlägg (som jag tog bort)som menade att jakt var genetiskt ärftligt. Inlägget avslutades med "Tror du att förvärvade engenskaper ärvs?" Ja, det tror jag. Som utbildad genetiker och statistiker med mångårig erfarenhet av utbildning av studenter och speciellt intresse för kvantitativ genetik så vet jag att man måste skilja på genetiskt och socialt arv. Det finns naturligtvis inga gener för jakt. För att kunna skilja arv och miljö så måste man kunna mäta som t ex i husdjursaveln avkastning av någon komponent. När det t ex gäller sjukdommar kan man göra DNA analyser mellan sjuka och friska individer. Skulle man göra studier på jägare och andra skulle man naturligtvis aldrig finna några skillnader. En iakttagelse som talar för detta är att 6% av jägarna är kvinnor. Kvinnor och män är lika genetiskt utom i könskromosomerna. Detta spelar roll då olika könsorgan bildas ur samma celler i fostret. Detta i sin tur leder till olika hormonuttryck. Det är allmänt känt att män är mer aggressiva och våldsamma men detta har inte med testosteronhalten att göra som många tror utan av uppfostran och samhällets värderingar. Det är ingen skillnad i testosteronmängd mellan väldsamma män och beskedliga. Tyvärr sker en förändring av kvinnors attityder med övertagande av dåliga manliga beteenden; fler rökare, större alkoholkonsumsion och med större aggressivitet i jämförelse med för 50 eller 100 år sedan. Självfallet beror inte detta på att kvinnor har fått någon ändrad genetik utan helt enkelt samhällsomvandligen på gott och ont. Jakt är socialt ärftligt. Jag tror att ytterst få jägare inte har, pappa, farfar eller mor-farbror. som tagit med sonen på jakt i tidig ålder och lärt honom att djur inte är levande varelser som har ett eget berättigande utan enbart ses som en "resurs" som vilken annan pryl som helst. Förvärvade egenskaper ärvs socialt. Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

tisdag 17 september 2013

Jaktkritik

Jag läste härom dan att 68 personer skadats i älgolyckor i år. Inget i notisen talade om, om några av olyckorna var av dödlig utgång men så brukar det vara. Alltnog det vore ju önskvärt om inga olyckor skulle inträffa och säkrare bilar och viltstängsel vid sidan av de större vägarna där högre hastigheter tillåts. Möjligen inträffar de flesta olyckorna på mindre vägar med mindre risk för allvarliga olyckor då bilisterna inte har så höga hastigheter på dessa. Under älgjakten som nu pågår i södra Sverige och fortsätter i övriga Sverige i oktober så ökar tyvärr olyckorna. Älgarna blir mer rörliga och oroliga och försöker självklart försvinna ut ur området där det jagas. Eftersom det inte finns några skyddande områden så drivs älgarna vidare och många vägar måste korsas. Men enligt min åsikt måste älgjakten finns kvar tills det blir tillråckligt många rovdjur som kan hålla stammen på en acceptabel nivå för att förhindra trafikolyckor och allvarliga skador på skogen. Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i DFB-gruppen Jaktkritikerna

måndag 9 september 2013

Jaktkritik

Jag anser att män och kvinnor är lika mentalt men skiljer sig socialt genom uppfostran och normer rådande i samhället. De senaste årtionderna har dock många kvinnor tagit till sig dåliga mannliga vanor och avarter. Fler kvinnor röker, dricker större mängder alkohol och blir våldsamare. Utvecklingen är oroväckande. Våld är oacceptabelt och kan förhindras genom att lära sig bättre impulskontroll och att dricka måttligt så att förståndet finns kvar.
Det är därför med en obehaglig känsla som jag läser att fler kvinnor tar jägarexamen. Jakt är våld och jakten gör människor mer okänsliga för det lidande som djuren utsätts för i all jakt. Ingen jägare som jagat har kunnat undgå att skadskjuta ett djur. Varför ser inte fler människor djuren som levande varelser som vill leva liksom vi och plågas svårt av de skottskador som djuren ibland orsakas. Visserligen är jagande kvinnor endast 6 % av jägarna men varför vill fler jaga? Jakt är bara ett nöje för jägarna men inte för djuren.
Läs hemsidan www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna    

tisdag 3 september 2013

Jaktkritik

I måndags, alltså första måndagen i september, började älgjakten i norra Sverige. Älgjakten börjar en månad senare i södra Sverige. Detta vet alla som är intresserade av jakt och självklart alla älgjägare. Varför man visar detta i TV förstår jag inte. Vem mer än möjligen de som får visa upp sig i TV är intresserad.
Skulle man inte händelsevis veta om startdatum för älgjakten blir man snabbt medveten om denna om man ger sig ut i skogen för att plocka lingon eller svamp. Det är i älgjaktstider som jag blivit bortkörd eller fått höra att jag får gå i skogen på egen risk.
Allt nog älgjakten är den jakt förutom vildsvinsjakten som jag kan acceptera. Den ger en stor mängd kött som konsumeras och den minskar skador på skog och allvarliga trafikolyckor. Älgjakten är också organiserad så att de som deltar måste klara av ett jaktprov på bana innan de får deltaga. Enligt någon jägare jag träffat är dock kamrattrycket för stort och några dåliga skyttar kommer med av lojalitets skäl. Jakten är ofta organiserad och det finns ett grupptryck att inte skicka iväg ett chansskott så att jaktlaget måste ut på ett besvärligt eftersök. Trots detta finns uppgifter på att 14% av älgarna skadskjuts. Kanske bättre än andra jakten men alldeles för många älgar får lida vilket inte är acceptabelt.
En annan nackdel med jakten är att älgstammen har blivit "sönderskjuten". Det finns nu alldeles för få äldre tjurar och antalet tjurar i förhållande till kor är 2:1 vilket inte är gynnsamt för stammen. De flesta jägare vet om detta men eftersom jaktlagen arbtar inom ganska snäva områden är man sig själv närmast och finns det en gammal tjur i området tycket man naturligtvis att någon i jaktlaget ska få chansen att fälla 12-taggaren.
En del jägare tror sig kunna bedriva avel med hjälp av jakt. Men detta är omöjligt. Med kunskap inom husdjursavel vet jag att men måste ha mycket noggranna mätmetoder på det som ska förädlas och göra mycket noggranna parningar för att få resultat. Jakt innebär alltid en utarmning av de jagade stammarna då jakten är slumpmässig och inte gynnar de djur som skulle överlevt i en fri konkurrens.