måndag 21 juni 2021

Jaktkritik

 I förrgår  (19/6-20) hörde jag på radion att forskare med björnar som intresse hade konstaterat att björnarna hade ovanligt och oväntade höga halter av bly. I vilka organ som undersökts framgick inte. Det märkliga är att det framgick att forskarna inte visste hur de höga blyhalterna hade uppkommit.

Uttalandet är synnerligen märkligt. Björnar äter kött som de kommer över som kadaver och djur som de kan överraska och döda. Många djur, som jag ofta framhåller, är skadeskjutna och har blyhagel i sina kroppar. Dessutom är jägarnas eftersök obefintligt framför allt när det gäller de arter som ingår i "viltvården" men väven andra arter. I en undersökningen framgick det att t ex 4% av älgarna som skadesköts inte återfanns. Det är helt möjligt att dessa individer överlevde men var försvagade och inte helt kapabla att fly i vissa situationer och blir då rivna av t ex en björn. I min bok "Jaktkritik" har jag flera fall berättat om de 25% av funna havsörnar och kungsörnar som dött av blyförgiftning då de ätit av skadeskjutna djur. Det är självklart att björnarna också har fått sina blyhalter genom att ha ätit skadeskjutna djur. Intressant är att man också i Kanada funnit att dess björnar har höga halter av bly i sina vävnader. Bly är ett gift. Bly borde förbjudas. Bly påverkar nervsystemet och dödar i högre doser. 

Lösningen är att jakten måste bli mindre alltså att färre djur ska vara möjliga att döda och alltså minska den stora blyspridningen i naturen.      

lördag 19 juni 2021

Jaktkritik

 Jag kan inte nog förvånas över den makt som jägarna har. Jag läser i Vår Fågelvärld att det fortfarande kommer att vara jakttid på ejder trots att ejderstamman mer än halverats under 2000-talet. Jag minns att jag för många år sedan (10?) läste att det europeiska jägarorganisationen (FACE?) och Bird Life kommit överens om att jakt på snabbt minskande populationer skulle förbjudes. Men överenskommelser med jägarna är inte pappret värt när det gäller att få jaga. Det verkar inte finnas någon hejd på jägarnas lust att döda levande och kännande varelser.

Nu senast var den mycket resonabla förändring i ripjakten som regeringen gjorde i den nya jaktförordningen. Regeringen ville att ripjakten skulle sluta den 15 feb i stället för den 15mars som Naturvårdsverket föreslagit. Med det samma upphöjer jägarna ett förfärligt skri och då ändrar regeringen jakttiden tillbaka till den 15 mars. Det är oansvarigt! För det första borde all vårjakt, speciellt i norr, försvinna. De djur som lever där måste ha all den ljusa tid som finns för att kunna förse sig med den föda som behövs för att överleva kalla och långa nätter. Om jakt pågår störs djuren i sitt sökande efter mat och risken ökar kraftigt att inte finna den mängd mat som skulle behövas för att överleva natten. Dessutom så innebär den förlängda jakttiden att många av de om klarat sig genom vintern kommer att dödas och på så sätt minska den reproducerande populationen till nackdel för återväxten. Ripor är ju mycket viktiga som byten för många rovdjur både fåglar och däggdjur. 

Jag har mycket svårt att förstå att inte fler människor i Sverige, som anses vara ett djurvänligt folk, protesterar mot de hänsynslösa jakten på de flesta arter i Sverige.


Djurskyddslagen har liksom de flesta lagar(?) skärpts. Nu ska det var möjligt att dömas till fyra års fängelse för grovt djurplågeri. Landsbygdsministern nämnde bl a att allvarligt skadande av djur skulle kunna anses som grovt djurplågeri. Plågande av djur som katter och hundar kan förekomma då det finns mentalt skadad individer och bör naturligtvis kraftigt fördömas, Däremot så tror jag att vanskötsel av husdjur som kor, beror på att bonden drabbas av psykisk ohälsa som depression, demens eller annan psykisk störning. Jag har svårt att förstå att en bonde skulle vanvårda sina djur med normal mental förmåga. Han/hon lever ju på det hen kan få ut av mjölk och kött som kon levererar. Självklart ska bonden förbjudas att ha djur på sin gård men att tro att någon skadar sina djur avsiktligt då man är beroende av dem för att kunna leva har jag svårt att tro.

Annorlunda är de skador som jägarna åstadkommer i sin jakt. Ingen är beroende av jakten utan den är enbart för nöjes skull. Här borde åtgärder sättas in. att försöka åtala en jägare för skadeskjutning skulle säkert betyda att ingen anmälan görs då all jägare någon gång skadeskjutet ett djur. Dessutom skulle tystnadskulturen inom jägarkåren säkert förstärkas och ingen skulle anmälas. Det enda som skulle kunna minska skadeskjutningarna är att minska antalet arter som skulle få jagas. Enligt min syn är det endast älg och vildsvin som behöver minska i antal för att minska de skador de gör på skog och mark. Dessutom ger de arterna rimlig köttavkastning som kan motivera jakten   

lördag 12 juni 2021

Jaktkritik

 Det var länge sedan jag skrev något nytt i min blogg. Jag har varit på Öland och lärt mig mycket om orkidéer och även om en del andra växter. Jag inser att jag måste börja tilla i naturen på ett annat sätt nu när både min syn och hörsel försämras så att mitt fågelintresse blir lidande.

Alltnog jag fick även tid att läsa Patrik Svenssons bok "Ålevanielet" (Bonniers förlag). Boken kom för några år sedan och lär ha fått Augustpriset i fackboksklassen. Det är den värd. Intressant om ålens liv och den kunskap vi har om dess mystiska liv. Men boken innehåller också mycket annat om Patriks familj och hans och pappans ålfångster. Ibland äcklades jag över beskrivningarna av fångstmetoderna men detta är ju personligt.

Det intressanta är Patriks kapitel om "Att döda djur" och hans kunskap om den nya forskningen som visar hur mycket djur liknar oss intellektuellt och mentalt. Jag håller just på med att försöka sammanställa genetiken, den vetenskapliga kunskapen om ryggradsdjurens likheter med oss och vad detta medför moraliskt och vad filosoferna anser hur vi ska se på djurens lidande och vår rätt att döda djur om vi knappast kan anse mindre värda än oss. Tom Regan och Peter Singer anser att de flesta djur har ett medvetande större än spädbarn och gravt hjärnskadade människor.

Denna kunskap borde ge alla djurvänner argument för att förbjuda all jakt då jakten enbart sker för nöjes skull och skadar oerhört många djur med stort lidande som följd. 

onsdag 19 maj 2021

Jaktkritik

 I går (19/5-21) hörde jag på radion att sportskytteföreningarna var fly förbannade på EU som vill införa ett helt förbud mot bly i ammunition. Sportskyttarna ansåg att det inte fanns någon ersättning till blyet i ammunitionen och att dessutom att kravet att ta bort allt bly i sandvallarna bakom måltavlorna skulle ruinera föreningarna. 

Sportskytte är en relativt oförarglig sport utom kanske för de som bor i närheten av en sportskyttebana som kanske får sina lördagar-söndagar och helger förstörda av ett oavbrutet knallande från morgon till kväll. Enligt min erfarenhet ligger dock banorna långt bort från tättbebyggt område så det kanske är några sommarstugeägare som drabbas. Men jag förstår inte varför inte sportskyttarna kan tänka sig en annan ammunition som t ex koppar. Jag kan tänka mig att träffbilden blir sämre men samma reglar gäller ju för alla och det är ju det individuella resultatet som gäller. Att får t ex 95% träff i 10:an i stället för 98% vad spelar det för roll? Rensandet av sandvallarna är nog dyrbart men kanske kommun och stat är angelägna att avlägsna blyet från naturen och kan bidra.

Men det är ju jägarna eller framför allt de jagade djuren som drabbas hårdas. I Sverige dödas ca 1 miljon djur i jakten varje år. Man har skattat att ca 3 miljoner hagel och kulpatroner avlossas för att dessa miljoner djur ska kunna jagas. Dessa 3 miljoner patroner innehåller ca 100 ton bly. En del, kanske en tredjedel av blyet fastnar i djuret medan resten sprids i naturen. Jag vet också att ca 1/3 av alla djur som dödas ingår i den s k viltvården som innefattar räv, grävling, kräk-och måsfåglar. Dessa djur eftersöks inte på samma sätt som "värdefullare" arter (älg, rådjur t ex) utan kommer att bli liggande på marken eller bli skadade så att rovfåglar och andra rovdjur kommer att äta upp dessa och därmed få i sig de blykulor eller hagel som kropparna innehåller. Både finska och svenska undersökningar av upphittade döda havsörnar visar att 25-30% av dessa havsörnar hade dött av blyförgiftning.

Att byta ut blyet ur jägarna ammunition skulle alltså vara ytterst värdefullt för naturen. Men de ersättningshagel och kulor görs framför allt stålhagel. Stålhagel är lättare än bly och sprider sig lättare vilket medför att jägaren måste skjuta djuret på kortare håll för att få samma dödande effekt. Denna anpassning till ammunitionen tror jag inte kommer att inträffa utan ett utbyte kommer att innebära många fler skadskjutningar i framtiden. Här finns det ett tillfälle att skona djuren och förbjuda all jakt så att lidandet för djur inte blir ett ännu större djurplågeri än vad jakten är idag.

torsdag 13 maj 2021

Jaktkritik

 I höstas kom den helt jägaredominerande jakttidsberedninger förslag till nya jakttider.

Nu har jag läst några remissvar från några ornitologföreningar. Det finns inga positiva delar i det förslag som kommit från jakttidsberedningen. Ejderjakten fortsätter trots den katastrofala minskningen av arten i Östersjön. Jakten ska fortsätt på björktrast, nötskrika, kricka, morkulla och andra små andarter där nu snatterand bli jabar trots andens sällsynthet. Det finns kanske 2000 par i Sverige. Min tro är att arten tagits upp som jabar då snatteranden är svår att skilja på från den mycket mer vanliga gräsanden. Om man vid andjakt son är en vanlig jaktform i Sverige skulle skjuta en fridlyst art skulle man kunna åtalas för jaktbrott. Det har mig veterligt aldrig skett men detta är ett sätt att förebygga ett åtal. För ca 20-25år sedan fick jag se två skjutna snatteränder skjutna på Öste-Malma där jägareförbundet har utbildning av jägare. Men jag undrar hur ofta snatteränder blandar sig med gräsänder så att göra ett misstag vid jakten borde kunna elimineras om jägaren lär sig att skilja på arter vilket måste ingå i en jägares kunskaper.                    

Jag skrev tidigare att det inte fanns några positiva förslag i beredningen men enkelbeckasinen som föreslagits som jaktbar inte finns med.

Det kanske allvarligaste är nog de längre jakttiderna för många däggdjurs- och fågelarter. Beredningen har inte haft någon som helst ny tanke utan lever kvar i gamla för att inte säga uråldriga tankesätt. De blodtörstiga ska få fler möjligheter att tillfredsställa sin lust. Jakt är ett synnerligen omoraliskt och fullständigt onödigt sätt att döda levande och kännande varelser. Varför får detta barbari fortsätta?  

ö   

lördag 1 maj 2021

Jaktkritik

 I går (30/4-2021) publicerade Jaktkritikerna ytterligare en annons mot jakt. I går var det en kritik mot den beslutade licensjakten på gråsäl, knubbsäl och vikare. Antalet är anpassat efter storleken av de olika populationsstorlekarna. 

Enligt uppskattningar är Östersjöns gråsälstam mellan 30 000 - 40 000 sälar. De 2000 sälar som nu har godkänts att dödas betyder alltså att 5 - 7% av sälstammen ska dödas. Med tanke på att en del av sälarna skulle ha dött en naturlig död blir effekten än mindre. Jag är fullständigt övertygad om att fiskarna, som avses skyddas, inte kommer att se någon som helst skillnad i sina fångster varken dagligen eller över år. Fiskemängderna skiljer sig alltför mycket för att avskjutningen ska kunna påverka fiskemängderna. Det som licensjakten åstadkommer endast stora skadeskjutningar och synnerligen stort lidande då inget eftersök kan göras efter skadeskjutna sälar. Efter det som jag nu har skrivit skulle kanske lösningen vara att skjuta ännu fler sälar men då skadeskjuts många fler med ännu större lidande så det kan inte vara någon "lösning". Lösningen, om det nu behövs någon för att rädda östersjöfisket, är att förbjuda det industriella fisket som nu sker. Forskare ser hur sälarna svälter och fiskarna ser sina fångster minska. De stora trålarna tar upp tusentals ton vid varje svep och sillen (strömmingen) mals ner till fiskmjöl för att mätta de 15 miljoner minkar som finns i Danmark. Min det industriella fisket sker på internationellt vatten och om det går att stoppa så tar det oerhört lång tid då de juridiska kvarnarna maler oerhört långsamt och överklagande är legio.

Sälarna har blivit syndabockar när det som alltid är människan som är boven både som tjänstemän i Naturvårdsverket och som jurister i EU:s fiskekommitioner.   

tisdag 27 april 2021

Jaktkritik

 Den här bloggen handlar inte om jakt men näst intill.

Jag har varit på Skansen och sett de erbarmliga förhållanden som djuren lever under. Lodjur som stereotyp går fram och tillbaka hjärtskärande jamande. 

När jag skriver till ansvarige får jag veta att det är ingen allvarligt. Ibland blir djuren "frustrerade".  Men att förvara vilda djur i bur är djurplågeri. När den ansvarige motiverar fängelset med att de mår bra, ungarna blir större och överlever bättre än i det vilda så är det precis det försvaret som köttindustrin och som slavägarna använde på 1700- och 1800-talen. Dessutom skulle djurhållningen ha en pedagogisk funktion. Att se djur lida eller vara apatiska i sina burar tror jag inte tillför någon helst kunskap om dessa djur. Sedan hävdar den ansvarige att djurparker har en viktig funktion för utrotningshotade arter. Jag tror inte att Skansen har en enda sådan art och jag har bara hört ett fall (Hawaiigås) där en djurpark har haft en funktion. Skansens svenska djur kommer knappast att ha en sådan funktion. De som vill bevara Sverige fauna i hög bevarandestatus borde ägna sig åt att vara för att licensjakten på våra rovdjur, som är de mest hotade, förbjöds och därefter se till att dessa rovdjur skapade naturligt reglerade bytesstammar.

Varken människor eller djur önskar vara inlåsta. Skulle djuren kunna komma ifrån sina fängelser skulle de försvinna ut i friheten. "Släpp fångarna loss, det är vår".