måndag 24 november 2008

Jaktkritik

SNF:s jaktpolicy

I oktober antog Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) en reviderad jaktpolicy. Enligt min mening är den ett väl genomtänkt dokument som värnar om djuren även om det inte är tillräckligt radikalt för min syn på jakten. Men jag förstår SNF:s dilemma. Föreningen har många jägare som medlemmar och ett alltför radikalt förslag skulle kanske stöta bort alltför många jägare. Tyvärr är jag också kritisk till att inte policydokumentet är mer konsekvent. Men det är lätt att citera vissa meningar och få dokumentet att framstå som ogenomtänkt men jag vill inte göra det sämre än det är. Det klassiska greppet när man citerar är ju att ta något ur sitt sammanhang och få negativa eller postiva meningar att framstå som de motsatta. Ett typisk citat taget ur sitt sammanhang är ju till exempel "Det kunde har blivit en mycket bra film, om inte...." och så kommer det en mängd förbehåll. I annonsen kan det låta " en mycket bra film" Aftonblaskan. Citatet är ju riktigt men vilseledande då det tagits ur sitt sammanhang.
Jag vill ändå med de reservationer jag gjort ovan citera ett par för mig viktiga ståndpunkter ur dokumentet. (förhoppningsvis sänds policyn ut till alla medlemmar eller läggs ut på SNF:s hemsida så alla kan ta del av dokumentet). "Mark- och fiskevattensägare kan inte anses äga faunan". "Det primära syftet vid all jakt och allt fiske ska vara att ta tillvara bytet" "Jakt och fiske i princip ska vara förbjudet i naturskyddade områden". "Arter som finns med på den nationella rödlistan över hotade och missgynnade arter normalt ska undantas från allmän jakt". "Jakt med hagel orsakar hög frekvens av skadskjutningar, som orsakar onödigt lidande". "Användningen av fällor för rovdjur som lo, grävling och mård liksom fällor och snaror för räv bör förbjudas".
Jag skulle också ta upp det negativa och det som jag anser vara inkonsekvenser men bloggen skall inte vara en akademisk uppsats.
Se även hemsidan:http://hansynsfulljakt.webhop.net

tisdag 18 november 2008

Jaktkritik

Populistiska socialdemokrater
I dagens Dagens Nyheter skriver Henrik Brors om det kommande EU-val. Socialdemokraterna har usla valresultat och får minskat väljarstöd vid varje val. Senast 2004 röstade endast 18,3% på (s). För att råda bot på dessa dystra siffror satsar men på EU-negativa kandidater som Marita Ulvskog och Anna Hedh. Socialdemokraterna sneglar på Junilistans framgångar förra valet och i partiets valmanifest vill man att jakten inte skall regleras från EU. Junilistan hade stora framgångar genom att hävda att EU inte skall lägga sig i jakten t ex sommarjakten på morkulla.
Samtidigt skiver Margot Wallström och Göran Ferm (positiva EU-vänner) om det förträffliga i EU:s jaktlagstiftning så att EU framgångsrikt har kunnat agera mot Maltas jakt på flyttfåglar.
Snacka om kluvet parti i EU-frågan!
Besök gärna hemsidan: http://hansynsfulljakt.webhop.net/

Jaktkritik

Björnjakt
Jag redogjorde i en tidigare blogg för en björnjakt i Masungsbyn i oktober. Där hade ett par jägare lagt ut en åtel för rävjakt. I stället för en räv dyker en björn upp. Jägarna skjuter men skadskjuter (naturligtvis) björnen. De kontakter en jaktkamrat som med hund uppsöker den skadskjutna björnen och avliver den med hagel kl 23.
Denna jakt anmäler jag till åklagare men får igår till svar: "Förundersökning inleds inte. Anmälningsuppgifterna ger inte anledning att anta att brott som hör till allmänt åtal har förövats."
Jag kommer att skicka en anmälan till överåklagare för överprövning. Enligt mitt sätt att se måste ett jaktbrott ha begåtts.
1. Jägarna väntar på en räv. Rimligtvis har de då hagelvapen vilket är förbjudet vid björnjakt.
2. Jägarna skjuter på en björn vid åtel vilket inte är tillåtet.
Jag kan omöjligen förstå att detta inte skall vara ett jaktbrott.
Läs mer på http://www.nsd.se/ eller om annan björnjakt på http://www.aftonbladet.se/
Besök gärna hemsidan: http://hansynsfulljakt.webhop.net/

tisdag 11 november 2008

Jaktkritik

Jag läser ofta insändarspalterna i dagstidningarna. Förvånansvärt ofta finns det jaktkritiska insändare. Varför jag tycker att de är förvånansvärt många kritiska insändare beror på att det saknas en debatt om jakten och dess verkningar. Jag har inte på tio år sett i någon tidning eller hört på radio eller sett på TV någon större artikel eller debatt om jakten och dess avarter. Varför är det så tyst?
Några exempel som jag samlat på mig är kanske något udda och de som står för åsikter som överensstämmer med mina har jag inte tagit tillvara på.
Den första insändaren anser att jägarna skall betala för de skador som älg- och vildsvinsolyckorna för med sig. Under de älgtätaste åren i mitten av 1980-talet dog ca 10 människor per år i älgkrockar och ett naturligtvis ännu fler skadades. Min gissning är att det idag dör 5 personer per år eftersom älgstammen har halverats sedan 1980-talet. I vildsvinsolyckor dör inga människor men flera skadas då de förlorar kontrollen över bilen. Man kan tycka att en nollvision för trafikskador med djur inte går att uppnå men självklart skulle trafikolyckorna kunna minska avsevärt om fler älgar och vildsvin sköts. Tyvärr ligger detta inte i jägarnas intresse. De vill ju ha så många djur som möjligt att jaga. Det märkliga tycker jag i insändaren är den kommentar som jag antar att redaktören till insändarsidan gör. Han/hon anser "skall fordonsägarna betala alla olyckskostnader på sin trafikförsäkring kanske jägarkollektivet borde få ett liknande uppdrag". Inte så dumt men svårgenomförbart!
En annan rolig insändare skriver så här: "Medborgare! Ifall ni behöver snabbt få tag i polis vid inbrott eller stöld, säg bara till SOS-alarm "jag har skjutit en björn" då kommer de med helikopter". Undertecknat med "Det finns resurser". Här behövs inga kommentarer.
Många upprördes då kungen var någonstans och sköt 450 fasaner. Som insändaren skriver:"Detta jippo har ingen med jakt att göra. Det är en massaker. Hur många blev skadskjutna?" "Det är för mycket för nöjet att döda djur". Helt sant. Insändaren påstår att kungen är beskyddare av Svenska Djurskyddsföreningen. Kan detta verkligen vara möjligt?
Läs gärna hemsidan: http://hansynsfulljakt.webhop.net/

måndag 3 november 2008

Jaktkritik

Jaktens avarter

Jag har i tidigare bloggar diskuterat ett flertal av jaktens avarter som den mest avskyvärda; skadskjutningen som gör att 100 000-tals djur lider varje år på grund av jakten. Andra avarter är jakten på de 350 000 djur som består framför allt av mås- och kråkfåglar men även rävar och grävlingar. De kastas bara på sophögen efter de har dödats. Jakten innebär också att många sällsynta och små arter skjuts utan att det kan vara till någon nytta. Jag tänker då på svärta, sjöorre m fl och små arter som kricka. En hänsynslös form av jakt (om det nu skall kallas jakt) är snaror och fällor. Fällorna är endast till för att på ett enkelt sätt eliminera konkurrenter till jägarna själva. Att jag ifrågasätter om detta skall kallas för jakt beror på att det jägarna själva framhåller som det väsentliga i sin hobby är "naturupplevelser", "kamratskap", "komma hem till hembygden", "spänning" och "få tag i kött". Inget av detta uppfylls!
Andra avarter inom jakten är den tillåtna men inte desto mindre felaktiga jakten som får ske efter solens nedgång. Det är endast för älg, hjort, rådjur och våra fyra stora rovdjur som bestämmelser finns när jakten skall få ske under dygnet. Senast en timme efter solens nedgång får jakten ske utom för älg där solens nedgång är sluttid för jakten. Detta är alltför sent då jakten sker på hösten och om skadskjutet djur skall sökas måste en timme förflyta innan sökandet sätter in. Har djuret förflyttat sig långt från platsen där det sköts hinner det bli helmörkt och sökandet är sedan inte meningsfullt. Jag har läst om att ett rådjur fick ligga till morgonen därpå innan djuret hittades och kunde avlivas. Detta är helt oacceptabelt. Jakten måste sluta ï tid innan mörkret sänker sig så att även ett eftersök kan genomföras i tillfredsställande ljus.
Jakten på trofeer har gjort att älgstammen idag består av 20% tjurar som är för unga för att accepteras av korna som betäckare. Detta är vad jägarna menar med "viltvård".
Grytjakt med hund för grävling och räv har redan 1999 utdömts av Jordbruksverket som djurplågeri och som meningslös jakt. Trots flera påstötningar har ingen regering sett till att lagstifta mot denna förkastliga jakt.
Jag ifrågasätter också det etiska i att föda upp fasaner och gräsänder och sedan sätta ut dom i naturen för att sedan jaga dom. Risken för att fåglarna skadas är uppenbar och skall de komsumeras är det ju enklare att föda upp dom i hägn och sedan avliva dom som hönsfåglar. Jakten skall ju inte bara vara ett nöje att döda levande varelser utan ett sätt att få tag i kött.
Kan det vara etiskt försvarbart att jaga hare under den kallaste årstiden med drivande hund? Under vintern då alla djur har det som svårast och behöver den vila och den korta tid det är ljust till att söka föda driver skällande hundar harar som då förlorar mycket av den energi som de behöver för att överleva de kalla nätterna om de naturligtvis inte skjuts av jägaren. Men alla harar skjuts inte och de som överlever jägarens hagel överlever kanske inte natten beroende på den föregående jakten.
Besök gärna hemsidan: http://hansynsfulljakt.webhop.net/