lördag 31 maj 2014

Jaktkritik

Jag läser idag i en bilaga till DN(31/5-14) som handlar om Sveriges skogar och dess användning och skötsel.
I denna bilaga så ingår en sida om jakt. Enligt artikeln omsätter turistjakten ca 3 miljarder per år. Det kommer turister från hela Europa och t o m USA.Helst vill dessa jägare skjuta älg. Det har jag ingen mot. Hoppas bara att det är goda skyttar så att det första dkottet är dödande. Däremot är jag mer tveksam till den fjälljakt som bedrivs framför allt på ripor. Jag antar att skadskjutningsprocenten ligger på 10 - 30% som vid all annan jakt. Förutom det lidande som riporna få utstå så innebär de skadskjutna riporna en potentiell risp för andra rovdjur som falkar och örnar. Blyförgiftning har påvisats hos havsörn som ätit vilt med hagel i kroppen.
I artikeln uttalar sig också en representant för Sveaskogs viltförvaltning. Han uttalar "Vi har en havererad rovdjursförvaltning...." vilket jag tolkar som att han anser att rovdjuren är fler än han vill ha.
Nu är det ju så att jägarna inte äger de vilda djuren. Snarare är det rovdjuren som har rättighet till och ska förvalta våra viltstammar. Dessutom är svenska folket 30 gånger fler än jägarna och vill se fler rovdjur som sin främsta naturupplevelse. Jägarna ska alltså inte få bestämma hur en svenska faunan ska vara sammansatt. Jägaran har varit ensamma på täppan och har glömt bort att Svenska folket vill se en helt annan sammansättning av faunan än den jägarna eftersträvar.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik . essäer och bloggar om jaktens avarter" Finns på vår hemsida.

onsdag 28 maj 2014

Jaktkritik

Det var inte bättre förr. Det är lätt att konstater när jag tittar på bilden i DN från 1903 (åter publicerad i dag 28/5-14). På bilden stoltserar greveEric von Rosen med en björnunge i famnen och tio döda framför sig utanför sin bostad i Stockholm- Greven hade varit i Finland och jagat och ville tydligen visa upp vad han åstadkommit. Detta är ju ett känt mönster där jägare ofta stolt visar upp sig ofta flinande när de skjutit en björn. Vad "bragden" i detta ligger har jag aldrig förstått.
Men jag undrar i vilket skick kan grevens björnar befinna sig i? Det är ju knappast troligt att alla de tio björnarna skjutit samma dag utan under någon vecka tycker jag verkar mer troligt. Sedan ska björnarna fraktas till lämplig hamn vilket kanske tagit en á två dagrar med häst och kärre. Sltligen ska båten ta sig över Östersjön som väl också tog ett dygn. Lutade inte björnarna? Köttet måste i alla fall var odugligt till människoföda. Kanske björnfällarna gick att använda. Men jag undrar i vilket skick de var; släpade som de borde blivit i skogen, på hästvagnen och till båten. Viktigt var tydligen uppvisningen för greven.
Kanske det var bättre förr? Vem kan i dag skjuta tio björnar i Finland på några dagar. Jag förmodar att rovdjuren var fler i början av 1900-talet än vad de nu är.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik- essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.    

tisdag 27 maj 2014

Jaktkritik

I dag ( 27/5-14) läser jag i DN i en liten notis 0m att fem personer åtalas i Östersunds tingsrätt för förberedelser för att illegalt jaga varg. Det stäms för grovt jaktbrott.
Det jag känner till när det gäller jaktbrott så är de mycket svåra att bevisa. Att dessa personer skulle fällas tror jag är mycket osäkert. Om man ska utföra brott är det ju lämpligt att inte sprida kunskapen om vad man sysslar med med till få personer. Här är tydligen fem stycken involverade vilket ju är något för många. Risken är ju att ännu fler få vetskap om vad som försegår. Det är väl det som som har hänt då denna förberedelse har uppdagats.
Det vore ju bra om åklagaren lyckas bevisa att förberedelserna var verkliga och att dessa person får sina straff så att de drar sig för att upprepa brottet. Det ska bli intressant att följa rättegången och se hur det går.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken : "Jaktkritik- essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida. -

torsdag 22 maj 2014

Jaktkritik

För att fortsätta EU-temat så tänker jag diskutera en av de viktigare frågorna som EU har att ta ställning till under de kommande åren nämligen det handelsavtal mellan EU och USA som tydligen ska påbörjas. Ingen vet naturligtvis något idag om hur avtalet kommer att se ut och något avtal kanske aldrig att över huvud taget kommer till stånd.
Alltnog varför jag tar upp detta handelsavtal är det som nu mest diskuteras är de djurskyddsproblem och den djurhållning som finns i USA. Det jag mest har hört talas om ar klordoppade kycklingar och hormonbehandlade nötkreatur. Självfallet är detta viktiga delar av  hur livsmedel behandlas men det finns andra viktiga aspekter på USA:s behandling av sina husdjur.
Jag vill hänvisa till Jonathan Foers "Äta djur" som visar att vi i Europa med många tämligen små jordbruk och självägande bönder har långt kvar till de verkligen industriella uppfödandet av husdjur i USA. Foer omtalar att där står storkoncerner för en mycket stor del av animalieproduktionen. Här finns inga hänsyn till djurens hälsa eller välbefinnande. Allt handlar om att producera så billigt som möjligt.
Jag har oerhört svårt att tro att konsumenter, när de får reda på hur den industriella djurproduktionen går till i USA, tycket att ett avtal där dessa djur ska säljas på europeisk marknad kan godkännas om vi konsumenter får medverka. Jag är visserligen vegetarian men vill inte att djuren ska ha det sämre än de har det i Europa. Och jag undrar vad franska bönder tycker då billigt kött kommer till Europa i stor mängd. Detta blir om inte annat en svår nöt att knäcka för EU. Tro mig.
Läs boken Jonathan Foer "Åta djur" och bilda dig en egen uppfattning.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna .se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter" Finns på vår hemsida.
I boken finns bl a en recension av Foers bok.

onsdag 21 maj 2014

Jaktkritil

I går hörde jag  Gunnar Hökmark moderat EU-kandidat på radio. Han fick som de flesta andra frågan om EU ska bestämma om den svenska vargjakten. Det tyckte han inte utan ansåg att Sverige hade de experter som kunde bestämma detta bättre än de byråkrater som finns i EU.
Nu undrar jag två saker:
1) Vilka Svenska experter menade Hökmark? Var det Lena Ek som vill ha 180 vargar eller är det de tjänstemän som finns på Naturvårdsverket? Ingen av dessa kan kallas expert utan de har sina förutfattade meningar. Tjänstemännen på Naturvårdsverket är ofta jägare själva ( och kanske har en biologexamen i sin utbildning) eller har nära förbindelser med jägare. Jag förmodar att Hökmark inte menade de forskare på våra universitet som har ägnat hela sitt liv till att forska på populationsgenetik och anser att det behövs kanske upp mot 3000 vargar i Sverige för att vi ska anse att vargarna inte dör ut av inavel under de kommande seklerna.
För det andra antar jag att Hökmerk anser att Sverige har de experter som behövs för att sköta de angelägenheter som finns i Sverige och då behövs ju knappast EU överhuvud taget. Jag undrar varför Hökmark anser att vi ska vara med i EU. Med hans resonemang kan vi klara allt mycket bättre. Men dessa frågor får vi adlig något svar på.

Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

måndag 19 maj 2014

Jaktkritik

På söndag är det EU-val. Både på TV och radio utfrågas kandidater om deras åsikter i olika frågor. Bl a finns på radio en fråga om kandidaterna tycker "att EU ska bestämma om den svenska vargjakten". En del svarar ja och en del nej mycket beroende på om de tycker att EU har för stor makt eller ej. Jag är övertygad om att de flesta inte vet vad som gäller.
Och naturligtvis som man frågar får man svar. Hade frågan varit "ska den svenska vargstammen utrotas eller finns kvar i hundratals år" hade självfallet svaren blivit annorlunda.
För att göra detta helt klart även för de jägare som vill utrota (ett fåtal), minska (de flesta) eller ha en vargstam som överlever på lång sikt (ett fåtal) så gäller det Sverige har kommit överens med EU om vid inträdet. Att få till stånd en omförhandling är bara att glömma. Skulle t ex England lyckas så vill naturligtvis ett antal länder också att omförhandla eftersom ingen är nöjd med alla de bestämmelser som finns. Det går inte att plocka russinen ur kakan som man säger. Vi som personer är väl aldrig helt nöjda med de partier, organisationer eller människor vi umgås med till 100%. Vi får ta de fel och brister men anser väl att det positiva överväger. Att gå ur EU är ju en möjlighet men då drabbas landet av stora problem med sin export och andra handelsavtal vilket säkert drabbar landet mycket mer än att vara kvar och ta de nackdelar som finns men att försöka få de representanter i EU som gör organisationen mer acceptabel.
Nu till det som Sverige gick med på vid inträdet och som vi måste acceptera. Ingen omförhandling är alltså möjlig. Tro inte de som sågar att de ska göra det. Det kommer alltså aldrig att lyckas.
Vid inträdet godtog alltså Sverige: "Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter"
I Artikel 12 står det: Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för införande av ett strikt skyddssystem i det naturliga utbredningsområdet för de djurarter som finns förtecknade i bilaga 4 a....
I bilaga 4 a finns bl a varg, björn och lo (när Sverige och Finland kom med också järv).
Men till lagar finns alltid (?) undantag.I artikel 16 står det: Förutsatt att det inte finns annan lämplig lösning och att undantaget inte försvårar upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus av de berörda arterna i deras naturliga utbredningsområde, får medlemsstaterna göra undantag från bestämmelserna i artiklarna 12-14 samt 15a och b av följande anledningar:
a) För att skydda vilda djur och växter och bevara livsmiljöer
b) För att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten och andra typer av egendom.
c) Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.
d)Föt forskning och utbildningsändamål, för återinplantering och återinförsel av dessa arter och för de uppfödning som krävs för detta, inbegripet artificiell uppförökning av växter.
e) För att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i begränsad omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar av de arter som finns förtecknade i bilaga 4 i en begränsad mängd som fastställs av de berörda myndigheterna.
Den svenska vargjakten hotar "upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus".. Detta är skälet till att EU kan tänkas dra Sverige inför EG-domstolen. Paragraf b) ovän tillåter ju skyddsjakt vilket ju inte är kontroversiellt. När vargstammen blir stor som björnstammen kan inte EU hota den svenska vargjakten.
Jägarna kan se fram med tillförsikt att de någon gång kommer att få jaga varg utan att EU bryr sig.

Läs hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida

torsdag 15 maj 2014

Jaktkritik

I går hörde jag på TV att ett jaktlag i Stöllet i Värmland funderade på att ställa in älgjakten i höst. Älgarna var för få.
De var övertygade om att det var vargarna som gjort att älgstammen hade gått ner. Jag är helt övertygad om att det finns många orsaker till älgstammens minskning. Eftersom jakten står för den största dödligheten hos älg (ca 1/3 av älgarna skjuts varje år) så är det troligt att jägarna de i Stöllet och närliggande områden har överskattat älgstammen under några år och skjutit för många i förhållande till reproduktionen. Det andra som kan tänkas är att skogen sköts på annorlunda sätt och älgarna får mindre föda. För det tredje kan dessa båda faktorer samverka. Men självklart tar även vargarna älgar framför allt kalvar men det är ju deras välförtjänta föda vilket älgarna inte är för jägarna.
Det är vanligt för att säga genomgående hos jägarna att tro att de äger djuren. De har ett privilegium att få jaga och ta hand om de djur som de dödar på sina marker. Men det är ingen mänsklig rättighet att jaga även om många tror det.
Jakten tar bort naturupplevelser från oss natur- och djurvänner och vi har lika rättigheter till djuren som jägarna har och detta borde klargöras för alla; framför allt våra politiker.
Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.

lördag 10 maj 2014

Jaktkritik

I Habitatdirektivet finns angivet vilka djur som ska skyddas i Europa. Där ingår våra stora rovdjur. De känner inga gränser och ska därför inte bestämmas i varje land utan är en angelägenhet för alla länder. Senast såg jag på TV att det fanns ca 200 vargar i Tyskland och de har som bekant många länder som grannar. Självfallet ska inte bara tyskarna bestämma över sin rovdjursfauna.
Den jägare som talar om att grekerna inte ska bestämma över vår jakt på älg har inte läst Habitatdirektivet och bör läsa på!
Jag har inte något mot vildsvinsjakt. Både älg och vildsvin gör allvarliga skador på skog och mark men också är allvarliga i trafiken. Det allvarliga är att många jägare inte vill ha låga populationer av dessa djur och därför t ex matar vildsvin under vintern vilket borde förbjudas. Här borde denne jägare och läsa på vad som "endemisk" innebär. Slå upp!
När dt gäller skarven finns det många vetenskapliga uppgifter som inte styrker de påståenden som många jägare kommer med. Ytterligare studier pågår och kommer att klargöra hur skarvens födoval och omfattning har. EU ( och vi i Jaktkritikerna) har inget mot skyddsjakt som får bedrivas utan någon som helst begränsning. Problemet med jakt är att alltför många djur skadskjuts och då orsakar onödigt lidande. Sukke jakten begränsas till jakt på älg och vildsvin plus skyddsjakt skulle skadskjutningen minska med nära 90% och det är detta vi vill åstadkomma med vår förening.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jakten avarter". Finns på vår hemsida.

onsdag 7 maj 2014

Jaktkritik

Snart är det EU-val. De flesta väljare anser det inte lönt att gå att rösta. "Vi kan inte påverka vad de bestämmer i Bryssel" tycker många.
Många partier försöker fånga upp dessa stämningar och deklarerar att EU inte ska bestämma så mycket utan att många (de flesta frågorna) ska bestämmas lokalt inom länderna.
Alla (?) är dock överens om att gränsöverskridande frågor som miljöfrågor som koldioxidutsläpp och kemikalieanvändning i produkter som exporteras ska uppfylla vissa normer. Att man sedan i EU inte kommer överens om mängder och tidsaspekter mm kan kännas frustrerande men så är det då många länder ska komma överens.
Om nu de flesta tycker att gränsöverskridande = gemensamma angelägenheter är det som EU ska syssla med så bör ju även de vilda djuren tillhöra vår gemensamma angelägenhet. Men så tycker inte t ex alliansen!
Jakt ska beslutas lokalt anser de. Varför? Djuren rör sig över gränser här i Norden så har vi en mer eller minde gemensam population av våra vilda djur så också vargar, lodjur och andra. Man kan tycka att det är bara tre länder som berörs men på kontinenten kan man ju säga att alla länder (utom England) har en gemensam fauna. Varför ska inte dessa gränsöverskridande djuren innefattas av EU:s regelverk när alla andra frågor som rör det gemensamma ska beslutas i Bryssel?
Jag tror att de partier som säger att "vargfrågan" ska behandlas i Sverige och ingen annan stans fiskar röster bland jägarna i landsbygden.
Jag har aldrig hört någon politiker angripa "Fågeldirektivet" men däremot ofta "Habitatdirektivet". Jag tror att orsaken är att fåglar inte är något problem men däremot anser jägarna att rovdjuren är det och det missnöjet försöker många politiker fånga upp. Röstfiske kallas det.

Läs vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna. Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida.