tisdag 12 februari 2013

Jaktkritik


Naturvårdsverket har helt fel i sin syn på hur den svenska vargstammen ska kunna öka och få bättre genetisk status. 
I sitt senaste beslut skulle 16 vargar i revir där den genetiska inaveln var speciellt hög få skjutas. Nu blev endast tre av dessa vargar skjutna innan jakten förklarades ogiltig. Självfallet kommer den föreslagna jakten att fördömmas och Sverige kommer kanske att dras inför EG-domstolen av EU då den strider mot EU:s habitatdirektiv.
Naturvårdsverkets beslut har ingen som helst biologisk eller genetisk bakgrund. De forskare som Naturvårdsverket grundar sin bedömning på är inte genetiker och har tidigare gjort uttalanden som strider mot verdertagen vetenskaplig kunskap.
För det första så är inte alla vargar identiska trots att de är inavlade. Varje varg kan ha värdefulla gener och med en reduktion av antalet vargar kan dessa gener förloras. 
För det andra så minskar populationens storlek vilket leder till att riskan för att populationen förlorar gener av en slump ökar, Detta är ett fenomen som kallas genetik drift vilket innebär att risken för förlust av gener ökar då antalet individer minskar. Man kan likna gener hos en individ med att individen har "krona" och "klave". Risken för att bara "krona" kommer upp vid en singling är större om få singlingar sker. Få singlingar kan liknas vid få individer. Skulle sedan "krona" och "klave" inte var 50:50 som skulle innebära att alla individer i populationen skulle ha både "krona" och "klave" (vilket aldrig är fallet) utan kanske 1:100 så blir riskan för en förlust av den sällsynta genen oerhört mycket större i en liten population. 
För det tredje kommer en liten population som är inavlad oftare att träffa på en närstående individ än då populationen är stor; t ex ett syskon i stället för en kusin. 
För det fjärde så är Naturvårdsverkets beslut att tillåta jakt på värdefulla vargar som invandrat öster ifrån naturligtvis helt fel. Även om opinionen är stark från framför allt samer så måste samerna ersättas så att den svenska vargstammen får den påfyllning av nya gener som är nödvändig för att stammen kan överleva på sikt.  
För det femte så måste vargstammen var på en minimum av 150 avlande par för att på 100 års sikt kunna klara sig utan utdöende med med någorlunda stor säkerhet. För att kunna uppnå detta antal så måste fler myndigheter och politiker inse att jägarna inte äger djuren och att jägarna inte ska bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt.
Se hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar