fredag 16 november 2012

Jaktkritik

Då vargtiken som flyttats tre gånger har återkommit till renbetesområdet så har Naturvårdsverket bestämt att tiken ska få stanna där. Detta retar naturligtvis samerna som har sin renar i området. Men jag förstår dem. Renskötsel är en tuff bransch. För att kunna få företaget att lämna en avkastning som är likvärdig med vad en t ex lantbrukare eller industriarbetare tjänar måste renägaren ha stora hjordar som kanske måste transporteras och nödutfodras och där skötseln bedrivs med motorfordon. Allt detta kostar stora summor. Varje förlust av djur ger naturligtvis också en stor ekonomisk förlust. Samerna har sedan 1960-talet levt i ett så gott som rovdjursfritt område. Rovdjursjakten skedde med statliga medel i form av skottpengar men det förekom också olaglig jakt framför allt på järv och kungsörn. Även i dag finns den olaga jakten. Många upptäckta vargar i de nordliga länen försvinner spårlöst.
Samerna hävdar med rätta sin kultur. Men som jag ser det ingår också rovdjuren i renskötarkulturen. Samerna har under alla århundranden levt med rovdjur med undantag för den senaste 50 - 60 åren. De borde trots de ekonomiska förlusterna vara benägna att tillåta vargar och fler andra rovdjur, framför allt järv och kungsörn, att få förekomma i renbetesområdena. Jag vill minnas att Naturvårdsverket och Sametinget och har (hade?) en överenskommelse om att samebyarna skulle få en viss ersättning för förekomst av rovdjur och en annan mer generös ersättning och rovdjuren bildade revir och fick ungar. En sådan ordning skulle tycker jag kunna vara en kompromiss mellan bevarandeaspekter och samernas önskan om att kunna leva på sin näring. Jag vet att det finns samer som motsätter sig en dylik överenskommelse då de som de utrycker inte är till för att mata rovdjur. Men med tanke på den starka betoning på sin kultur och andra rättigheter som samerna hävdar så borde de kunna acceptera denna kompromiss. Vilka ersättningar som skulle kunna komma ifråga är självfallet en förhandlingsfråga.

Läs www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna      

1 kommentar:

  1. Lise-Lotte Norin24 november 2012 11:20

    Du kan vara helt lugn för att samerna får ersättning för att härbärgera rovdjur. Ersättningen för rovdjursförekomst i renskötselområdet var 58,6 miljoner år 2009. Det blir för deras produktion av 1600 ton renkött ett bidrag om nästan 37 kronor kilot. Sen kan man lägga till det statliga prisstödet för renkött om 16,6 miljoner samt andra statliga stöd för Tjernobyl, katastrofskydd, främjandet av rennäringen mm 49,6 miljoner och till sist 9 miljoner kronor för tågdödade renar. Nu är vi uppe i 133,8 miljoner totalt. Det blir 84 kronor per kg producerat renkött.

    SvaraRadera