onsdag 29 augusti 2012

Jaktkritik


I utredningen Mål för rovdjuren SOU 2012:22 framgår det att SLU har gjort en enkät som visar att 79 % accepterar jakt men det är under förutsättning att jakten inte endast bedrivs för nöjes skull. Då sjunker acceptansen och undersökningen konstaterar att 65 % är negativa till ”jakt på älg, hjort och rådjur, om anledningen är att få spänning och avkoppling” samt att 62 % anser att ”alla former av jakt för spänning och avkopplings skull är grymt mot djuren”.
Eftersom all jakt bedrivs i nöjessyfte (hur många jägare bedriver sin hobby av tvång eller olust?) visar det sig att 38% är mot jakt som den bedrivs idag. Detta är tio gånger så många som jägarna!
Trots detta är djurskyddare i en klar minoritet i viltförvaltningsdelegationer och att jägarintresset är starkt överrepresenterat. Varför är det så?
Man kan ju säga att jägarna har majoriteten bakom sig. Men hur många vet hur jakten bedrivs? Hur många vet att nära 90 % av jakten inte är nödvändig ( den s k viltvården och fågeljakten) och hur många vet att 100 000- tal djur skadskjuts varje år. Ett lidande som är fullkomligt onödigt eftersom de flesta djurarterna inte behöver jagas för att minimera allvarliga skador på t ex skog och orsaka trafikolyckor.
Det ska framhållas att skyddsjakt på enstaka individer förmodligen också är nödvändig för att skydda egendom (husdjur) och skydda människor från onödig rädsla. Men för att upprätthålla en dylik förmåga skulle endast några få god skyttar vara behövliga.
Läs också hemsidan: www.jaktkritikerna.se
Gå med i FB-guppen Jaktkritikerna

torsdag 23 augusti 2012

Jaktkritik

Jag läser att björnjakten har börjat. 312 björnar ska skjutas. Det är enligt uppgift ca 10% av den svenska björnstammen. Vem vet? Det verkar i alla fall så att den svenska björnstammen fortfarande ökar och då lär väl inte det skjuta antalet vara för högt. Men tidigare har jakten påverkat björnstammen så mycket att den höll på att utrotas och man fick fridlysa björnen på 1940-talet. Kanske man har bättre kontroll på även den illegala jakten så att Naturvårdsverket förhoppningsvis inte behöver slå larm om att björnstammen minskar.
Men jag har aldrig förstått varför björnar ska jagas i så stor omfattning. Jag vet att vissa björnar dras till soptunnor och till byar där de lättare kan få tag i mat. Men jag anser att dessa björnar ska skyddsjagas för att inte människor ska bli rädda. Jag vet dock inget fall där någon "problembjörn" har orsakat några bekymmer men människors rädsla måste man ta på allvar. Men med den jakt som bedrivs idag skjuts de flesta björnar långt från människor och skulle aldrig besvära några.
Det är alltså inte för att rädda människor som jakten bedrivs utan för att björnar tar byten från jägarna själva. Detta motiv är inte seriöst. Jägarna äger inte djuren och ska heller inte bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt. Tyvärr tycker de ansvariga i regering och på Naturvårdsverket att så ska det vara. Låt oss gemensamt ändra på den synen.
En fördel med årets jakt är att jakt vid åtel ska tillåtas. jag anser att jakt ska vara så effektiv som möjlig och då är åteljakt en möjlighet. Jägaren ligger förhoppningsvis på ett lämpligt kort avstånd och kan i lugn och ro sikta på ett djur som står stilla vilket inte alltid är fallet när jakten bedrivs ute i markerna.
Läs hemsidan: www.jaktkritikerna.se och gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna

söndag 19 augusti 2012

Jaktkritik

Först vill jag svara en läsare av min blogg om det bara är ripor som fångas med fällor. När det gäller ripor är "fällorna" snaror. Tyvärr sitter jag nu på landet och har inte den skriftliga referensen framför mig men det finns undersökningar som visar att riporna kan fastna i snarorna så att det tar flera minuter innan de stryps till döds. Det anses vara mycket svårt att sätta snarorna rätt så att riporna inte pinas till döds som de gör då snaran är felaktigt placerad. Men eftersom de sätts i videbuskar så kan snarans placering ändras då det blåser och då man numera kör med skoter och sätter upp hundratals snaror så blir det ju med viss sannolikhet ett antal snaror som inte blir rätt satta. Jag tror ingen undersöker detta och den som vittjar fällorna kan naturligtvis inte vet om ripan dött efter fem minuter eller några tiotals sekunder. Numera måste de som vill sätta upp snaror genomgå utbildning men hur detta kontrolleras vet jag inte. Jag tycket att snarning borde utgå som jaktmetod eftersom den inte kan kontrollera om ripan dör "omedelbart" eller om många minuter. Riporna kan alltså utsättas för "onödigt lidande" som det står  i jaktlagen.
Men frågeställarens frågar också om andra djur fångas i fällor. Och det är det. Rödräv får fångas i fotsnara i norra Sverige under vintern, mård och mink fångas mycket ofta i fälla, lodjur, bäver, och vildsvin får fångas i fälla. Det är alltså många djur som fångas i fälla men man kan ju se att det är djur som ingår i jägarnas s k viltvård. Fällorna är alltså ett bekvämt sätt att eliminera djur som jägarna inte gillar utan att behöva lägga mer så mycket tid och besvär på att få död på dessa djur.
För övrigt så tror många människor att jakten börjar på hösten. Men jakt kan pågå året om. T ex får bäver jagas från 1 okt. till 15 maj. Grävling 1 aug- 15 feb. Hornbärande rådjur i Uppsala, Gävleborg och Västmanlans län  1maj- 15 juni. 1 juli- 15 april för kråka, skata och kaja. Mink och årsunge av rödräv hela året. Dessutom finns skyddsjakt på enskilt initiativ på en mängd arter. Gå gärna in på Jägareförbundets hemsida och läs om de olika jakttiderna. Men som sagt vill man jaga kan man göra det året runt.
Läs vår hemsida: www.jaktkritikeran.se och gå med i FB-guppen Jaktkritikerna

fredag 10 augusti 2012

Jaktkritik

Det är en gammal uppgift från i juni att Lantbruksmininster Eskil Erlandsson bestämt att många jagade arter ska få längre jakttid f o m nästa år. Det gäller t ex rödräv i norr, dovhjort i söder och ringduva där jakten ska få börja två veckor tidigare än nu. Detta innebär att det kommer att vara helt möjligt att ringduvan fortfarande har ungar. Dessutom ska grågås och vitkindad gås få jagas på sådda fält. Vigg, knipa och storskrake ska få jagas till den 31 jan. Varför? Det finns ingen rimlig anledning än att Jägareförbundet vill ha det på det sättet. Erlandsson är också jägare och förmodligen också medlem i Jägareförbundet. Det är sådan som kallas jäv. Men sådant tar man ingen hänsyn till i riksdagen.
Detta är nog kända uppgifter för många men inte att Sveriges ornitologiska förening också hade sänt in ett antal förslag till förändringar i jaktförordningen. t ex att sädgåsen skulle fredas då den svenska populationen är mycket svag och det inte finns möjligheter till att skilja dessa från andra östliga individer. Även alfågel och ejder som har minskat mycket det senaste årtiondet skulle också fredas. Dessutom ville SOF att ripjakten skulle skjutas till den 10 sept för att överenstämma med den norska jakttiden. Inget av dessa och andra förslag som förbud mot jakt på arter som inte konsumeras fick något gehör.
Klart är att utökad jakt godtas men inga inskränkningar!

Läs hemsidan: wwwjaktkritikerna.se
Gå med i FB-gruppen Jaktkritikerna